Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 
DESTEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
 
 
SIRA
NO
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Bilgi Edinme Hakkı Kapsamında Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması Dilekçe 15 İŞ GÜNÜ
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
İlk Müracaat Yeri  : Keçiören İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
İsim       : Ayhan IŞIK
Unvan      : İlçe Millî Eğitim Müdürü
Güçlükaya Mahallesi Cumhuriyet cad. Savur Sokak No1
Adres      : Keçiören/ANKARA
Telefon    : (0312) 361 19 10
Faks       : (0312)361 19 00
E-Posta    : keciören06@meb.gov.tr
 
 
İkinci Müracaat Yeri   :    Keçiören Kaymakamlığı
İsim       :  Uğur BULUT
Unvan      :  Kaymakam
Güçlükaya Mahallesi Cumhuriyet cad. Savur Sokak No1
Adres      :  Keçiören/ANKARA
Telefon    :  (0312) 314 21 10
Faks       :  (0312)360 02 62
E-Posta    :  kecioren@icisleri.gov.tr
 

 
HUKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
 
 
SIRA
NO
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Dilekçe Hakkı Kapsamında Yapılan Başvuruların Alınması Dilekçe/e-Posta 1 İŞ GÜNÜ
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
 
 
SIRA
NO
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Öğretmenliğe İlk Atama Başvuru Evraklarının Alınarak Başvuruların Onaylanması
 1. Elektronik başvuru formu
 2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumunca onaylı örneği (Öğrenim bilgileri elektronik başvuru formuna otomatik olarak yansımayan adaylardan)
 3. Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans veya pedagojik formasyon belgesi
 4. Diploma denklik belgesi (Yurtdışı okullarından mezun olanlardan)
 5. Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji dersi aldığına, Sosyoloji bölümü mezunlarından ise 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji dersi aldığına dair belge (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.)
 6. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olanlardan programa kayıt tarihini gösteren belge (Mezuniyet belgesinde kayıt tarihi yazılı olanlardan ayrıca belge istenmeyecektir)
 7. Askerlik durum beyanı ile bakaya kalanlardan “Kovuşturmaya yer olmadığına dair” mahkeme kararı
1 İŞ GÜNÜ
2 Ek Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen Görevlendirme Başvurularının Alınması
 1. Dilekçe
 2. Mezuniyet belgesi fotokopisi
 3. Nüfus Cüzdanı Örneği
1 İŞ GÜNÜ
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
 
 
 
 
SIRA
NO
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Özel Öğretim Kurumlarının Açılmasıyla İlgili Başvurular Doğrultusunda Bakanlıkça Düzenlenen "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı"nın Başvuru Sahibine Verilmesi
 1. Form dilekçe (Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Ek-1)
 2. Kurucu veya kurucu temsilcisine ait adli sicil beyanı
 3. Kurucu tüzel kişilik ise; kuruluş amaçları içinde özel öğretim kurumu işletmeciliği yapılacağına ilişkin ifadenin de yer aldığı ve tüzel kişiliğin niteliğine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi
 4. Kurucu tüzel kişilik ise; kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim kurulu kararı
 5. Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı ve okul olarak kullanılacak binaların ayrıca bahçeleri için de üç adet 35x50 cm veya A3 ebadında çizilmiş yerleşim planı
 6. Resmi benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliği uygulamak isteyen okulların kurucusunun yazılı beyanı, resmi benzeri okulların tabi oldukları yönetmeliklerden farklı uygulama yapmak isteyen okullar için Bakanlıkça onaylanmak üzere hazırlanan üç nüsha kurum yönetmeliği taslağı ve CD'si veya kurucunun daha önce açılış izni almış başka bir okulu için Bakanlıkça onaylanmış kurum yönetmeliğini uygulayacağına ilişkin yazılı beyanı
 7. Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedi; kurum binası kiralık ise okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı
 8. Yönetici çalışma izin teklifi
 9. Kurum öğretime başlamadan önce nitelikleri de belirtilen gerekli tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucu veya kurucu temsilcisinin yazılı beyanı
 10. Kurum             açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor
 11. Denizcilik,                      havacılık kursu gibi özellik arz eden özel öğretim kurumları için ilgili bakanlıkların uygun
 12. Sağlık              meslek lisesi açacakların, okulun açılacağı ildeki hastanede öğrencilerinin eğitim göreceği alana uygun stajlarını yapacaklarına ilişkin hastane yönetimi ile yapılan protokol
 13. İl           sağlık müdürlüğünce düzenlenecek, binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin
 14. İtfaiye                müdürlüğünce düzenlenecek, binada yangına karşı ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin rapor
23 GÜN
 
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
 
 
SIRA
NO
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ)
2 Özel Öğretim Kurumlarının Bina Nakil Başvuruları Doğrultusunda Bakanlıkça Düzenlenen "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı"nın Kurum Müdürlüğüne Gönderilmesi
 1. Kurucu veya kurucu temsilcisinin konuya ilişkin ayrıntılı dilekçesi
 2. Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı ve okul olarak kullanılacak binaların ayrıca bahçeleri için de üç adet 35x50 cm veya A3 ebadında çizilmiş yerleşim planı
 3. Mevcut binada bulunan araç ve gereci yeni binaya taşıyacağına ve eksik araç ve gereci tamamlayacağına ilişkin kurucu veya kurucu temsilcisine ait yazılı beyan
 4. Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor
 5. İl sağlık müdürlüğünce düzenlenecek, binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin
 6. İtfaiye müdürlüğünce düzenlenecek, binada yangına karşı ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin rapor
8 GÜN
3 Özel Öğretim Kurumlarının Devredilmesiyle İlgili Başvurular Doğrultusunda Bakanlıkça Düzenlenen "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı"nın Kurum Müdürlüğüne Gönderilmesi
 1. Kurumu devir alan kurucu veya kurucu temsilcisine ait dilekçe
 2. Kurumun borç ve alacaklarının vadesi gelmemiş olanlar da dahil olmak üzere, kurumu devralan veya devredilen gerçek kişi veya tüzel kişilik tarafından üstlenildiğini gösterir noterlikçe düzenlenen devir
 3. Yeni kurucu veya kurucu temsilcisine ait adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan
 4. Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği; kurum binası kiralık ise okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği
 5. Kurucu tüzel kişilik ise; kuruluş amaçları içinde özel öğretim kurumu işletmeciliği yapılacağına ilişkin ifadenin de yer aldığı ve tüzel kişiliğin niteliğine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği
 6. Kurucu tüzel kişilik ise; kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim kurulu kararı
 7. Eğitim personeli ile diğer personelin görevlendirme teklifleri ve yenilenen iş sözleşmeleri
8 GÜN
4 Özel Öğretim Kurumlarının İsim Değişikliği Başvuruları Doğrultusunda Bakanlıkça Düzenlenen "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı"nın Kurum Müdürlüğüne Gönderilmesi
 1. Kurucu veya kurucu temsilcisinin dilekçesi
 2. Kurucu tüzel kişilik ise; yönetim kurulu kararı
 3. Marka isim kullanılacaksa marka tescil belgesi ile isim hakkı sözleşmesi
8 GÜN
 
 
 
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
 
 
SIRA
NO
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ)
5 Özel Öğretim Kurumlarının Yerleşim Planı ve Kontenjan Değişikliğiyle İlgili Başvurular Doğrultusunda Bakanlıkça Düzenlenen "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı"nın Kurum Müdürlüğüne Gönderilmesi
 1. Yapılacak değişiklikleri gösterir ayrıntılı kurucu veya kurucu temsilcisi dilekçesi
 2. Kurumun son yerleşimini gösteren üç adet yerleşim planı (35x50 cm veya A3 ebadında)
 3. Bir adet eski yerleşim planı
 4. Kat veya daire ilave edilecekse okullarda öğretim süresi kadar kira sözleşmesi veya tapu örneği (aslı ya da tasdikli örneği)
 5. Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor
 6. İl sağlık müdürlüğünce düzenlenecek, binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin
 7. İtfaiye müdürlüğünce düzenlenecek, binada yangına karşı ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin rapor
13 GÜN
6 Özel Öğretim Kurumlarının Kurum Dönüşüm Başvuruları Doğrultusunda Bakanlıkça Düzenlenen "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı"nın Kurum Müdürlüğüne Gönderilmesi
 1. Kurucu veya kurucu temsilcisinin kurumunu dönüştürmesine ilişkin yazısı
 2. Form dilekçe (Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Ek-1)
 3. Kurumda öğrenci/kursiyer kaydı olmadığına dair beyan
 4. Yönetici ve eğitim personelinin istifa dilekçeleri
 5. Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı ve okul olarak kullanılacak binaların ayrıca bahçeleri için de üç adet 35x50 cm veya A3 ebadında çizilmiş yerleşim planı
 6. Uygulanacak programın Talim ve Terbiye Kurulu Kararı tarih ve sayısı
 7. Yönetici çalışma izin teklifi
 8. Kurum öğretime başlamadan önce nitelikleri de belirtilen gerekli tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucu veya kurucu temsilcisinin yazılı beyanı
 9. Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedi; kurum binası kiralık ise okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı
 10. Denizcilik,              havacılık kursu gibi özellik arz eden özel öğretim kurumları için ilgili bakanlıkların uygun
 11. Sağlık      meslek lisesi açacakların, okulun açılacağı ildeki hastanede öğrencilerinin eğitim göreceği alana uygun stajlarını yapacaklarına ilişkin hastane yönetimi ile yapılan protokol
 12. Kurum             açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor
 13. İl   sağlık müdürlüğünce düzenlenecek, binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin
 14. İtfaiye        müdürlüğünce düzenlenecek, binada yangına karşı ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin rapor
18 GÜN
 
 
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
 
 
SIRA
NO
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ)
7 Özel Öğretim Kurumlarının Kurucu Temsilcisi Değişikliğiyle İlgili Başvurular Doğrultusunda ve Bakanlıkça Düzenlenen "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı"nın Kurum Müdürlüğüne Gönderilmesi
 1. Kurucu temsilcisi değişikliği isteğine ilişkin yazısı
 2. Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim kurulu kararı
 3. Yeni kurucu temsilcisine ait adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan
8 GÜN
8 Özel Öğretim Kurumlarının Kurucu veya Kurucu Temsilcisi Teklifiyle Kapatılmasına İlişkin Başvurular Doğrultusunda Bakanlıktan Alınan Kapatma Yazısının Kurum Müdürlüğüne Gönderilmesi
 1. Kurucu veya kurucu temsilcisinin dilekçesi
 2. Eğitim personeli ve diğer personel ile öğrencilere en az üç ay öncesinden yazılan duyuru yazısı
 3. Yönetici ve eğitim personelinin istifa dilekçeleri
13 GÜN
9 Özel Öğretim Kurumlarında Program İlaveleriyle İlgili Başvurular Doğrultusunda Bakanlıkça Düzenlenen "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı"nın Kurum Müdürlüğüne Gönderilmesi
 1. Kurucu veya kurucu temsilcisinin dilekçesi
 2. Kurumun son yerleşimini gösteren üç adet yerleşim planı (35x50 cm veya A3 ebadında)
 3. İlave edilecek programın onaylandığı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı'nın tarihi ve sayısı
 4. Programa ait araç-gereç listesi
 5. Görevlendirilecek eğitim personeline ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı
8 GÜN
10 Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilecek Yönetici Teklifleriyle İlgili Başvurular Doğrultusunda İl Millî Eğitim Müdürlüğünce Düzenlenen "Çalışma İzin Onayı"nın Kurum Müdürlüğüne Gönderilmesi
 1. Kurucu veya kurucu temsilcisinin dilekçesi
 2. Yöneticiyle yapılan iş sözleşmesi
 3. Yöneticiye ait adli sicil beyanı
 4. Yöneticiye ait diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 5. Daha önce özel öğretim kurumunda görev yapmış ise ayrılma onayı
Not: Özel okul ve özel eğitim okullarında görevlendirilecek yöneticilerin en az iki yıl asıl görevli olarak öğretmenlik yaptığını gösterir hizmet cetveli ya da belgeleri
8 GÜN
 
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
 
 
SIRA
NO
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ)
11 Özel Okul ve Özel Eğitim Okullarının Teşvikten Yararlanma İstekleriyle İlgili Başvuruların İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi
 1. Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi
 2. Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşviki Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ekinde yer alan Yatırım Bilgi Formu (06 Mayıs 1998 tarihli ve 23334 sayılı Resmî Gazete'de
 3. Talep sahibi tüzel kişilik ise, özel öğretim kurumu açılacağına dair hüküm ihtiva eden Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmış veya noterlikce onaylanmış, tüzük, vakıf senedi veya ana sözleşme
 4. Kurucu temsilcisi seçimine ilişkin tüzel kişiliğin (şirket, vakıf, vb.) yönetim kurulu kararının ilgili sayfasının noter tasdikli örneği (Kurucu temsilcisi 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükümleri gereği bir kişi olacak ve kurumu Bakanlığımıza ve diğer kurum kuruluşlara karşı temsile
 5. Kurucu temsilcisinin nüfus cüzdanı sureti ve noter onaylı imza sirküleri
 6. Taahhütname (Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2012/1
 7. Okulun yapılacak olduğu İl Valiliğinin yatırımcının "Teşvikden faydalanarak özel okul yatırımı yapmasında sakınca bulunmadığına" dair uygun görüş yazısı (Bu yazı doğrudan ilgili İl Valiliği'nden alınabileceği gibi, başvuru sonunda Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nce de ilgili Valilikten
 8. Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan alınacak "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı
3 İŞ GÜNÜ
12 Özel Öğretim Kurumlarının Kültürel, Bilgi, Beceri, Proje vb. Yarışmalarla İlgili İzin Başvuruları Doğrultusunda İl Millî Eğitim Müdürlüğünden Alınan Onayın Kurum Müdürlüğüne Gönderilmesi
 1. Kurum müdürlüğünün yazısı
 2. Yarışma şartnamesi
8 GÜN
13 Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında Grup-Dönem Açılmasıyla İlgili Listelerin Onaylanarak Kurum Müdürlüğüne Gönderilmesi
 1. Kurs müdürlüğünün yazısı
 2. Eğitime başlayacak adayların sertifika sınıflarına göre hazırlanmış isim listeleri
 3. Teorik ve direksiyon derslerini gösterir eğitim planları
3 İŞ GÜNÜ
14 Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında Kaybedilen Sertifikaların Yenilenmesi Kurs müdürlüğünün yazısı veya kapanan sürücü kurslarından alınan sertifikalar için sertifika sahibinin 3 İŞ GÜNÜ
 
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
 
 
SIRA
NO
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ)
15 Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilecek Eğitim Personeliyle İlgili Başvurular Doğrultusunda Düzenen "Çalışma İzin Onayı"nın Kurum Müdürlüğüne Gönderilmesi
 1. Kurumun istek yazısı
 2. Eğitim personeliyle yapılan iş sözleşmesi
 3. Eğitim personeline ait adli sicil beyanı
 4. Eğitim personelinin diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 5. Öğretmen olarak görevlendirileceklerden, ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programı başarı belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti
 6. Daha önce resmi veya özel öğretim kurumlarında eğitim personeli olarak çalışmış olanlardan en son görev yerinden ayrılışını gösterir belge
 7. İlk defa görev alacaklar hariç, hizmet sınıfında daha önce yaptığı görevleri gösterir hizmet belgesi
 8. Çalışmakta olduğu kurumca verilecek, girdiği ders saati sayısını da gösterir muvafakat belgesi
Not: Daha önce aynı ilde başka bir özel öğretim kurumunda aynı alanda çalışmış olanlardan 3, 4 ve 6 ncı maddelerdeki belgeler istenmez.
4 İŞ GÜNÜ
16 Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilecek Ders Saat Ücretli Eğitim Personeliyle İlgili Başvurular Doğrultusunda Düzenlenen "Çalışma İzin Onayı"nın Kurum Müdürlüğüne Gönderilmesi
 1. Kurumun istek yazısı
 2. Eğitim personeliyle yapılan iş sözleşmesi
 3. Eğitim personelinin adli sicil beyanı
 4. Eğitim personelinin diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 5. Öğretmen olarak görevlendirileceklerden, ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programı başarı belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti
 6. Sertifikanın aslı
 7. Çalışmakta olduğu kurumca verilecek, girdiği ders saati sayısını da gösterir muvafakat belgesi
Not: 1-Resmi veya özel öğretim kurumunda görevli olup kurumlarda ek ders saati ücretli olarak görev almak isteyen eğitim personelinden 2, 3, 4 ve 5 inci maddelerde belirtilen belgeler istenmez. 2-Resmi veya özel öğretim kurumunda görevli olup alanı dışında sertifikaya dayalı ders saat ücretli olarak görev almak isteyen eğitim personelinden 2, 3 ve 4 üncü maddelerde belirtilen belgeler
4 İŞ GÜNÜ
17 Özel Öğretim Kurumlarında Görevli Eğitim Personelinin Görevden Ayrılma Başvuruları Doğrultusunda Görevden Ayrılma Onayının Kurum Müdürlüğüne Gönderilmesi
 1. Kurum müdürlüğünün yazısı
 2. Eğitim personelinin istifa dilekçesi
4 İŞ GÜNÜ
 
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLAR! ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
 
 
SIRA
NO
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ)
18 Özel Öğrenci Yurtlarının Açılmasıyla İlgili Başvurular Doğrultusunda İl Millî Eğitim Müdürlüğünce Düzenlenen "Yurt Açma İzin Belgesi"nin Başvuru Sahibine Verilmesi
 1. Müracaat dilekçesi
 2. a) Kurucu özel hukuk tüzel kişisi ise;
 1. Yurt açmaya ilişkin hükmün bulunduğu Ticaret Sicil Gazetesi,Şirket Ana Sözleşmesi ,Tüzük veya Kuruluş Senedi Örneği
 2. Kurucu temsilcisinin kurum açma,kapama,devri v.b.işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği şirket/dernek/vakıf yönetim kurulu kararı örneği
b) Kurucu gerçek kişi ise;
 1. T.C. Kimlik Numarası
 2. Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya bir yıldan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile rüşvet, zimmet, irtikap, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, ırza yönelik suç, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma ve Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü
 1. Yurdun faaliyet göstareceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan
 2. Binanın kiralık olması halinde en az bir yıllık kiracı olduğuna dair beyan
 3. Kurucu, bina üzerinde intifa hakkına sahip ise intifa hakkına sahip olduğuna dair beyan
 4. Tapu sicilinde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinde yurt açılacak ise 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre kat malikleri kurulu tarafından yurt açılabilmesi için oy birliğiyle verilen kararın bir örneği veya her bir kat malikinden veyahut vekillerinden ayrı ayrı alınan muvafakat
 5. Yapı kullanma izin belgesinde kullanım amacı yurt olan binalar haricindeki binalar için, depreme ilişkin mevzuata uygun olduğuna dair belge
 6. Binanın sağlığı olumsuz yönde etkileyen endüstriyel kuruluşlardan uzak olduğunu belirten yetkili kuruluştan (İl Halk Sağlığı Müdürlüğü) alınan belge
 7. Yetkili kuruluştan (yapı denetim firmalarından) alınan, binanın depreme dayanıklılığını gösteren belge (denetçi belgeleri ile birlikte)
 8. Yetkili               kuruluştan (Belediyeden) alınan, yapı kullanma izni belgesi
 9. Binanın         her katı için ayrı ayrı düzenlenmiş üç adet yerleşim planı (35x50 cm veya A3 ebadında)
 10. Yetkili      kuruluştan (İtfaiye Müdürlüğünden) alınan, binanın yangına karşı yeterli güvenliğe sahip olduğuna dair rapor
 1. Kurucu veya kurucu temsilcine ait ikametgah beyanı
 2. Kurucu veya kurucu temsilcine ait diploma/geçici mezuniyet belgesi fotokopisi
35 GÜN
 
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
 
 
SIRA
NO
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ)
19 Özel Öğrenci Yurtlarının Devredilmesiyle İlgili Başvurular Doğrultusunda İl Millî Eğitim Müdürlüğünce Düzenlenen "Yurt Açma İzin Belgesi"nin Yurt Müdürlüğüne Gönderilmesi
 1. Kurucu veya kurucu temsilcisine ait dilekçe veya teklif yazısı
 2. Noter tarafından düzenlenen devir senedi veya gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi
 3. Yeni Kurucu veya kurucu temsilcisine ait adli sicil beyanı
 4. Binanın kiralık olması halinde en az bir yıllık kiracı olduğuna dair beyan
 5. Yeni kurucu tüzel kişi ise; kuruluş amaçları içinde yurt işletmeciliği yapılacağına ilişkin ifadenin yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedinin örneği
 6. Yeni kurucu temsilcisi seçilecek kişinin kurum açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği şirket/dernek/vakıf yönetim kurulu kararı
 7. Yeni kurucu veya kurucu temcilsine diploma/geçici mezuniyet belgesi fotokopisi
 8. Yeni kurucu veya kurucu temcilsine ait T.C. Kimlik Numarası beyanı
 9. Yeni kurucu veya kurucu temcilsine ait ikametgah beyanı
35 GÜN
20 Özel Öğrenci Yurtlarının Statü Değişikliğiyle İlgili Başvurular Doğrultusunda İl Millî Eğitim Müdürlüğünce Düzenlenen "Yurt Açma İzin Belgesi"nin Yurt Müdürlüğüne Gönderilmesi
 1. Kurumun teklif yazısı
 2. Kurucu özel hukuk tüzel kişisi ise; kurumun değişecek durumunun belirtildiği yönetim kurulu kararı
 3. Kurucu veya kurucu temsilcisine ait T.C. Kimlik Numarası
 4. Kurucu veya kurucu temsilcisine ait ikametgah beyanı
 5. Kurucu veya kurucu temsilcisine ait diploma/geçici mezuniyet belgesi fotokopisi
 6. Kurumun son yerleşimini gösteren üç adet yerleşim planı (35x50 cm veya A3 ebadında)
35 GÜN
21 Özel Öğrenci Yurtlarının Kurucu veya Kurucu Temsilcisi Değişikliğiyle İlgili Başvurular Doğrultusunda İl Millî Eğitim Müdürlüğünce Düzenlenen "Yurt Açma İzin Belgesi"nin Yurt Müdürlüğüne Gönderilmesi
 1. Kurucu veya kurucu temsilcisi değişikliğine ilişkin eski kurucu veya kurucu temsilcisinin dilekçesi
 2. Yeni kurucu veya kurucu temsilcisine ait dilekçe
 3. Yeni kurucu veya kurucu temsilcisine ait T.C. Kimlik Numarası
 4. Yeni kurucu veya kurucu temsilcisine ait kurum açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği şirket/dernek/vakıf yönetim kurulu kararı
 5. Yeni kurucu veya kurucu temsilcisine ait adli sicil beyanı
 6. Yeni kurucu veya kurucu temsilcisine ait diploma/geçici mezuniyet belgesi fotokopisi
 7. Yeni kurucu veya kurucu temsilcisine ait ikametgah beyanı
15 GÜN
22 Özel Öğrenci Yurtlarının İsim Değişikliğiyle İlgili Başvurular Doğrultusunda İl Millî Eğitim Müdürlüğünce Düzenlenen "Yurt Açma İzin Belgesi"nin Yurt Müdürlüğüne Gönderilmesi
 1. Kurucu veya kurucu temsilcisine ait imzalı kurum teklif yazısı
 2. Kurucu özel hukuk tüzel kişisi ise; şirket/dernek/vakıf yönetim kurulu kararı ile değişecek yurt isminin tayin edilmesi
 3. Marka isim kullanılacaksa marka tescil belgesi ile isim hakkı sözleşmesi
20 GÜN
23 Özel Öğrenci Yurtlarının Yerleşim Planı ve Kontenjan Değişikliğiyle İlgili Başvurular Doğrultusunda İl Millî Eğitim Müdürlüğünce Düzenlenen "Yurt Açma İzin Belgesi"nin Yurt Müdürlüğüne Gönderilmesi
 1. Kurucu veya kurucu temsilcisi yerleşim planı değişikliğine ilişkin ayrıntılı teklif yazısı (Katlarda yapılan değişiklikler maddeler halinde belirtilecek)
 2. Kurumun son yerleşimini gösteren üç adet yerleşim planı (35x50 cm veya A3 ebadında)
 3. Bir adet eski yerleşim planı
35 GÜN
 
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
 
 
SIRA
NO
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ)
24 Özel Öğrenci Yurtlarının Bina Nakilleriyle İlgili Başvurular Doğrultusunda İl Millî Eğitim Müdürlüğünce Düzenlenen "Yurt Açma İzin Belgesi"nin Yurt Müdürlüğüne Gönderilmesi
 1. Kurucu veya kurucu temsilcisine ait dilekçe veya teklif yazısı
 2. Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan
 3. Binanın kiralık olması halinde en az bir yıllk kiracı olduğuna dair beyan
 4. Kurucu bina üzerinde intifa hakkına sahip ise intifa hakkına sahip olduğuna dair beyan
 5. Tapu sicilinde mesken olarak kayıtlı bir ana menkulün bağımsız bölümlerinde yurt açılacak ise 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat malikleri kurulu tarafından yurt açılabilmesi için oy birliğiyle verilen kararın bir örneği veya her bir kat malikinden veyahut vekillerinden ayrı ayrı alınan muvafakat
 6. Yapı kullanma izin belgesinde kullanım amacı yurt olan binalar haricindeki binalar için, depreme ilişkin mevzuata uygun olduğuna dair belge
 7. Binanın sağlığı olumsuz yönde etkileyen endüstriyel kuruluşlardan uzak olduğunu belirten yetkili kuruluştan (İl Halk Sağlığı Müdürlüğü) alınan belge
 8. Yetkili kuruluştan (yapı denetim firmalarından) alınan, binanın depreme dayanıklılığını gösteren belge (denetçi belgeleri ile birlikte)
 9. Binanın her katı için ayrı ayrı düzenlenmiş üç adet yerleşim planı (35x50 cm veya A3 ebadında)
 10. Yetkili               kuruluştan (Belediyelerden) alınan yapı kullanma izni belgesi
 11. Yetkili        kuruluştan (İtfaiye Müdürlüğünden) alınan, binanın yangına karşı yeterli güvenliğe sahip olduğuna dair rapor
35 GÜN
25 Özel Öğrenci Yurtlarının Faaliyete Ara Verme veya Kapatılmasıyla İlgili Başvurular Doğrultusunda İl Millî Eğitim Müdürlüğünden Alınan Onayın Yurt Müdürlüğüne Gönderilmesi
 1. Kurucu veya kurucu temsilcisine ait dilekçe veya teklif yazısı
 2. Kurucu özel hukuk tüzel kişisi ise; yurdun faaliyetine ara vereceğine veya kapatılacağına ilişkin şirket/dernek/vakıf yönetim kurulu kararı
 3. Ara verme veya kapatma işlemleri sırasında mevcut öğrencilerin barınması hususunda alınan tedbirlere ait dilekçe
 4. Tüm personele duyuru yazısı
 5. Faaliyete ara verme veya kapatma ile ilgili olarak valiliğe ve öğrencilere bir ay önceden haber verildiğine ilişkin yazı
30 GÜN
26 Özel Öğrenci Yurtlarının Faaliyete Ara Verme İzninin İptaliyle İlgili Başvurular Doğrultusunda İl Millî Eğitim Müdürlüğünden Alınan Onayın Yurt Müdürlüğüne Gönderilmesi
 1. Kurucu veya kurucu temsilcisine ait dilekçe veya teklif yazısı
 2. Kurucu özel hukuk tüzel kişisi ise; yönetim kurulu kararı
10 GÜN
27 Özel Öğrenci Yurtlarına Yönetici Görevlendirilmesiyle İlgili Başvurular Doğrultusunda İl Millî Eğitim Müdürlüğünce Düzenlenen Belgenin Yurt Müdürlüğüne Gönderilmesi
 1. Kurumun teklif yazısı
 2. Yönetici olarak görevlendirilecek kişiye ait dilekçe
 3. Yöneticinin T.C. Kimlik Numarası
 4. Yöneticiye ait diploma/geçici mezuniyet belgesi fotokopisi
 5. Yöneticiye ait sağlık raporu
 6. Yöneticinin adli sicil beyanı
 7. Yöneticiyle yapılan iş sözleşmesi
 8. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan (İşe Giriş Bildirgesi) sigorta belgesi
10 GÜN
 
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
 
 
SIRA
NO
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ)
28 Özel Öğrenci Yurtlarında Personel Görevlendirilmesiyle İlgili Başvurular Doğrultusunda Görevlendirme Onaylarının Yurt Müdürlüğüne Gönderilmesi
 1. Kurumun teklif yazısı
 2. Personele ait dilekçe
 3. Personelin T.C. Kimlik Numarası
 4. Personele ait diploma/geçici mezuniyet belgesi fotokopisi
 5. Personele ait sağlık raporu
 6. Personelin adli sicil beyanı
 7. Personelle yapılan iş sözleşmesi
 8. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan (İşe Giriş Bildirgesi) sigorta belgesi
6 GÜN
29 Özel Öğrenci Yurtlarında Personel İstifa Talepleriyle İlgili Başvurular Doğrultusunda Alınan Onayların Yurt Müdürlüğüne Gönderilmesi
 1. Kurumun üst yazısı 3- Kişiye ait dilekçe
 2. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan sigorta belgesi (İşten Ayrılış Bildirgesi)
5 İŞ GÜNÜ
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
 
 
STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Kantin ve Benzeri Yerlerin İhale Başvurularının Alınması
 1. Geçici teminat
 2. Yerleşim yeri belgesi
 3. Öğrenim belgesi
 4. Ustalık belgesi (aslı)
 5. Nüfus cüzdanı örneği veya Nüfus cüzdanın arkalı önlü fotokopisi
 6. Cumhuriyet savcılığından alınmış sabıka kaydı (aslı)
 7. Kantinciler odasından alınacak üzerine kayıtlı kantin olmadığına dair belge ile ihaleden men yasağı olmadığına dair belge
 8. İstekli tarafından imzalanmış şartname
 9. Teklif mektubu
1 İŞ GÜNÜ
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
 
 
TEMEL EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Millî Eğitim Müdürlüğümüze Bağlı Kapanan Okullardan Mezun Olan Öğrencilere Öğrenim Belgesinin (Diploma Örneği/Tasdikname) Verilmesi
 1. Dilekçe
 2. Nüfus cüzdanı örneği
4 İŞ GÜNÜ
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
EĞİTİM ÖĞRETİM ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ ORTAK HİZMET STANDARTLARI
 
 
SIRA
NO
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 İlçemizdeki Okullarda Sinema ve Animasyon Filmlerin Sunulmasıyla İlgili İzin Başvuruların Alınması
 1. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne hitaben sinema ve animasyon filmlerin sumum izni için dilekçe (Oyunun oynanacağı okul türünü belirten, adres ve telefon bilgilerini içeren)
 2. Sinema filmleri ile animasyon filmler için yapımcı firma ile gösterimi yapacak firma arasındaki sözleşmenin bir örneği
 3. Sinema ve animasyon filmlerini sunacak kişi veya grubun vergi mükellefi olduğuna dair belge (Vergi levhası fotokopisi)
 4. Sunum yapacak görevlinin adli sicil beyanı
 5. Sunumu yapılacak sinema ve animasyon filmlerin elektronik ortamda kayıtlı bir örneği (CD/DVD)
1 İŞ GÜNÜ
2 Okullarda Sağlık Taraması İzinleriyle İlgili Başvurular Doğrultusunda Sağlık Taraması İzninin Verilmesi Dilekçe 6 GÜN
3 İlçemizdeki Okul/Kurumlarda Yarışmalar (Resim, Şiir, Kompozisyon, Fotoğraf vb.) Yapılmasıyla İlgili İzin Başvuruların Alınması
 1. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne hitaben yarışma izin istek dilekçesi (Yarışmanın yapılacağı okul türünün belirtildiği, adres ve telefon yazılı)
 2. Yarışma Şartnamesi (Yarışmanın yapılacağı tarih,yarışmaya katılacak eserlerin özelliklerinin belirtilmesi, verilecek ödüller, Jüri üyeleri vb.)
1 İŞ GÜNÜ
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
   
Keçiören İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
 

KEÇİÖREN İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

 

1

Çiftçi Kayıt Sistemi Başvurusu

1- Başvuru Dilekçesi

1 SAAT

 

2- Güncellenmiş Çiftçi Kayıt Formu ve Ekleri(Gerektiğinde Kira Sözleşmesi,  Muvafakatname, Taahütname)

 
 

3- Güncel tapu kayıt örneği

 

4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 

5-Tüzel kişilerden ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve yetki belgesi istenir

 

6-Ziraat Odası Çiftçilik Belgesi

 

2

Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi

 T.C Kimlik No İbrazı

1 SAAT

 

3

Yem Bitkileri Desteklemesi Başvurusu

1- Başvuru Dilekçesi,

1 SAAT

 

2- Taahhütname

 

3- Güncellenmiş Çiftçi Kayıt Formu ve Ekleri

 

4

Mazot ve Kimyevi Gübre Desteklemesi Başvurusu

1- Başvuru Dilekçesi

1 SAAT

 

2- Taahhütname

 

3- Güncellenmiş Çiftçi Kayıt Formu ve Ekleri

 

5

Toprak Tahlili Desteklemesi Başvurusu

1- Başvuru Dilekçesi

1 SAAT

 

2- Güncellenmiş Çiftçi Kayıt Formu ve Ekleri

 

3- Toprak Analiz Forumu

 

6

Sertifikalı Tohumluk-Fidan Kullanım Desteği Başvurusu

1- Başvuru Dilekçesi

1 SAAT

 

2- Talep Formu

 

3- Tohum-Fidan Satış Faturası

 

4- Tohum Sertifikasının Onaylı Fotokopisi

 

7

Arazi Vasfı Değişikliği

1-Dilekçe

5 GÜN

 

2-Tapu Müdürlüğünden alınmış yazı

 

8

Tarımsal Amançlı Elektrik Kullanımı

1-Dilekçe

5 GÜN

 

2-DSİ Su Kullanım İzin Belgesi

 

9

Prim Uygulamaları Başvurusu                  (Ayçiçeği-Kanola vb.)

1- Başvuru Dilekçesi

1 SAAT

 

2-  Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 

3-  Satış Müstahsil Makbuzu

 

4-Borsa Tescil Beyennamesi

 

10

Tabii Afetlerin Neden Olduğu Hasar Tespitleri

Dilekçe

5 GÜN

 

11

Tarımsal ilaç Reçetesi Yazımı

1- Sözlü Başvuru

30 DAKİKA

 

2- Hastalık veya zararlı örneği

 

12

Bitki Hastalık ve Zararlılarının Yerinde Tespiti

Dilekçe veya Sözlü Talep

5 GÜN

 
 

13

Zirai Keşif Talebi

1- Başvuru Dilekçesi

5 GÜN

 

2- Tapu Fotokopisi

 

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

14

Arazi Gelir Tespit Raporu

1- Nüfus Kayıtları

1 SAAT

 

2-Tapu ve Belediye Arazi Kayıtları

 

15

Hayvan Varlığı Tespiti                              (Yeşilkart, 2022, Sydv vb.)

1- Nüfus kayıtları

1 SAAT

 

2- Türk-Vet Kaydı

 

16

3071 S.K Gereği Hakkının Kullanılması

Dilekçe

30 GÜN

 

17

BİMER

Elektronik Başvuru Formu

30 GÜN

 

18

Canlı Hayvan Sevkleri ve Hayvan Maddeleri Sevki

Canlı Hayvan İçin

1 SAAT

 

1)Büyükbaş hayvanlar için Hayvan Pasaportu

 

2)Sevk Tarihinden 15 gün önce ve en fazla 6 ay içerisinde yapılmış

 

Şap Aşısı Belgesi.

 

Hay.Mad. İçin

 

1)Kesimhane sorumlu veteriner hek. tarafından düzenlenmiş kesim

 

raporu

 

2-Döner sermaye makbuzu

 

19

Hayvan Pasaportu

1)Müracaat formu

10 DAKİKA

 

2)Kimlik belgesi

 

3)Döner sermaye makbuzu

 

20

İşletme Tescil Belgesi -Hayvan Varlığı Listesi

T.C Kimlik Belgesi.

10 DAKİKA

 
 

21

İhbarı Mecburi Hayvan  Hastalıkları

Köy Muhtarı, Serbest Vet.Hek., Kolluk Kuvvetleri, Resmi ve Özel

1  GÜN

 

Görevlilerin sözlü veya yazılı ihbarı.

 

22

Önsoy Kütüğü Kayıt

Önsoy D46kütüğü İçin: 
Serbest Veteriner Hekimlerin kesmiş oldukları suni tohumlama 
makbuzlarındaki bilgiler esas alınarak önsoy
 kütüğüne kayıt yapılır.
 

30 GÜN

 

23

Anaç Sığır Desteklemeleri

1-E Islah Sisteminden Yayımlanan Askı Listelerinim Askıya Çıkarılması ve İtirazların Değerlendirilmesi                                                                                                2-İl Müdürlüğüne İcmal-1 Listelerinin  Onaylayarak Gönderilmesi

Her yıl yayınlanan  Tebliğine 
göre değişiklik gösterir.

 

24

Buzağı Desteklemeleri- Ön Soy Kütüğü

1- Başvuru Dilekçelerinin Kabulü

Her yıl yayınlanan  Tebliğine 
göre değişiklik gösterir.

 

2-E İslah Sisteminde Yayımlanan Askı Listelerinin Askıya Çıkarılması ve İtirazların Değerlendirilmesi

 

3-İl Müdürlüğüne İcmal-1 Listelerinini Onaylayarak Gönderilmesi

 

25

Anaç Koyun Desteklemeleri

1-Başvuru Dilekçesi (Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Üyeleri Adına Başvurabilir.)

Her yıl yayınlanan  Tebliğine 
göre değişiklik gösterir.

 

2-Üye Listesi

 

3-İcmal Hazırlama Yetki Belgesi(Üst Birlikten Alınacak)

 

4-İşletmelerde Yapılan Tespit

 

5- KKBS den İcmallerin Hazırlanması, Askıya Çıkarılması VE İtirazların Değerlendirilmesi

 

6-İl Müdürğüne İcmal-1 Listelerini Onaylanarak Gönderilmesi

 

26

Süt Teşvik  Primi

1-Müstahsil Makbuzu

Her yıl yayınlanan  Tebliğine 
göre değişiklik gösterir.

 

Müstahsil Makbuzunda Olması Gereken Şartlar:                                                                    (Süt Teşvik Kod Numarası-Süt İşleme Tesisinin Adı ve Adresi-Üreticinin Adı,Soyadı ve Adresi-Teslim Edilen Süt Miktarı (Litre Olarak)-Sütün Litre Fiyatı ve Tutarı-Süt İşleme Tesisi Yetkilisinin İmzası ve Kaşesi)

 

27

Anaç Manda Desteklemesi

1. Başvuru Dilekçesi

Her yıl yayınlanan  Tebliğine 
göre değişiklik gösterir.

 

2. Türkvet İşletme Tescil Belgesi

 

 

 

 

 

 

 

28

Arı Konaklama Belgesi

1-Dilekçe                                                                                               

5 GÜN

 

2-Sağlık Raporu                                                                                                                                      

 

3-Arıcılık Kimlik Fotokopisi                                                                                                                        

 

4-ArıcılıkBelgesi Fotokopisi                                                                                                                          

 

5-Konaklama Yeri Uygunluk Yazısı

 

29

Arıcılık Desteklemesi

1-Dilekçe

Her yıl yayınlanan  Tebliğine 
göre değişiklik gösterir.

 

(Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, en az otuz adet arılı

 

kovana sahip birlik üyesi arıcılar arılığın bulunduğu ilin

 

il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder)

 

2- Arıcı kayıtlı olduğu il/ilçe dışında müracaat ediyor ise Arı Konaklama Belgesi ve Yurtiçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu ile müracaat eder

 

4-İşletmeler de Yapılan Tespit

 

5-AKS Sisteminden İcmallerin Alınarak Askıya Çıkarılması ve İtirazların Değerlendirilmesi

 

6- İcmallerin Onaylanarak İl Müdürlüğüne Gönderilmesi

 

30

Hayvan Hastalıkları İle Mücadele Aşılama Çalışmaları

1-Başvuru dilekçesi (Yazılı-sözlü)

Bakanlıkça belirlenen sürede

 

31

Hayvanların  Kayıt Altına  Alınması ve Bildirimlerin Değerlendirilmesi

1-Hayvan Bildirim Formu İle Başvuru
2-Küpe Kontrolü Belgesi

1 GÜN

 

32

Besicilik Erkek Sığır Desteklemeleri

1-Başvuların  Değerlendirilmesi

Her yıl yayınlanan  Tebliğine 
göre değişiklik gösterir.

 

2-UKES den İcmallerin Hazırlanması, Askıya Çıkarılması ve İtirazların Değerlendirilmesi

 

3-İl Müdrüğüne İcmal-1 Listelerini Onaylanarak Gönderilmesi

 

33

Isırık Vakalarının Kuduz Hastalığı Yönünden Değerlendirilmesi

İlgili Sağlık Kuruluşlarından Gelen Resmi Yazıile  Bildirim

10 GÜN

 

Müşahade Altına Alınması

 

Müşadenin Sonlandırılması

 

34

TAPDK Süre Uzatımı

1-Satış belgesinin aslı

10 DAKİKA

 

2- Banka Dekontu

 

35

TAPDK İlk Başvuru                              (Gerçek Kişi)

1-TAPDK internet sitesindenSatıcı Belgesi Formu çıktısı

5 GÜN

 

2-İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı aslı ve fotokopisi

 

3-Sabıka Kaydı Belgesi

 

4-Vergi Levhası Fotokopisi

 

5-Kimlik Fotokopisi

 

6-Alkol satışı yapacaklar için Belediyeden alınacak "100 metre şartı" yazısı

 

7-Banka Dekontu

 

36

TAPDK İlk Başvuru                              (Şirket)

1-TAPDK internet sitesindenSatıcı Belgesi Formu çıktısı

5 GÜN

 

2-İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı aslı ve fotokopisi

 

3-Şirketin her ortağı için ayrı ayrı "Sabıka Kaydı Belgesi"

 

4-Vergi Levhası Fotokopisi

 

5-Otrakların Kimlik Fotokopileri

 

6- Ticari Sicil Gazetesi Aslı ve Fotokopisi

 

7-Alkol satışı yapacaklar için Belediyeden alınacak "100 metre şartı" yazısı

 

8- İmza sürküsünün aslı ve fotokopisi

 

9-Banka Dekontu

 

37

TAPDK Adres vb. Değişik Talepleri

1-TAPDK Belgesinin Aslı

5 GÜN

 

2-İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı aslı ve fotokopisi                                    (Yeni Adrese Göre Düzenlenmiş)

 

3-Alkol satışı yapacaklar için Belediyeden alınacak "100 metre şartı" yazısı

 

38

İşletme Kayıt Belgesi Verilmesi

1- İşletme Kayıt Belgesi Başvuru ve Beyannamesi (EK-4)

15 GÜN

 

2- Kaşe

 

 

 

 

 

 

 
   

39

ALO 174 Şikayetlerinin Değerlendirilmesi

Başvurular Alo Gıda Hattı Çağrı Merkezine yapılır.  (Başvuruda şikayet edenin kimlik bilgileri, şikayet ettiği yerin adı açık adresi, şikayet konusu ve ürünle ilgili bilgiler alınır.)

5 GÜN

 

40

Amatör Balıkçılık Belgesi

1-Dilekçe

2 GÜN

 

2-İki adet fotoğraf

 

3-Nüfus cüzdanı fotokopisi

 
     

2014

   
 
Yazı İşleri Müdürlüğü
 

 KEÇİÖREN KAYMAKAMLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA

NO

VATANDAŞA

SUNULAN

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

 

1

Taşınmaz Mal

Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin

Önlenmesi   

 1. Matbu Dilekçe
 2. Kira kontratı
 3. Tapu Belgesi.  

10 Dakika (müracaat ) Kanuni süresi 15 gün

Men Kararında + 5 gün

2

634 sayılı Kat

Mülkiyeti Kanununa 2814 sayılı Kanunla eklenen Ek-2 madde

gereğince; Görevleri nedeniyle tahsis edilen ortak kullanım

 alanından (Dışarıdan atanan

Yönetici, Apartman Görevlisi, Bekçi)

Tahliye işlemi 

Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:

 1. Başvuruda bulunan Yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar örneği, kat maliki ise  tapu kayıt örneği
 2. Tahliyesi  istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/ yönetim kuruluna  yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı
 3. İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname
 4. İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları varsa ihbar ve kıdem tazminatlarının karşılandığına veya güvence altına alındığına dair belge örneği
 5. İşine son verilen kişi kat görevlisi ise çalıştığı sürelerde sigortasının yapıldığını gösteren belge.

10 Dakika (müracaat ) Kanuni süresi 1 hafta

uygulamadaki süre 15 gün 

 

Lokal (içkisiz/içkili)        İzin Belgesi Düzenlenmesi

Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:

 1. Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği
 2. Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği
 3. Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları Kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği
 4. Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge

1 Ay

4

Tüketici Sorunları           Başvurusu

Matbu Dilekçe (1 asıl, 1 suret) ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.

 1. Kimlik Fotokopisi
 2. Ekli Belge (2 adet)
 3. Tam Kapak Karton Dosya
 4. Tüketici Şikayeti İle İlgili Delil Oluşturacak Belge

6 Ay + 6 Ay

 

5

Ticari Amaçla İnternet  Toplu Kullanım

Sağlayıcı İzin Belgesi

Başvuru Belgeleri:

 1. Matbu Dilekçe
 2. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir

örneği

 1. Vergi Levhası
 2. Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi
 3. Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP
 4. ATO-ANKSOB veya internet Kafeciler odasından üyelik belgesi

15 Gün

6

“Apostille” tasdik

şerhi

           Adli nitelikteki belgelerin apostili; Kaymakamlığımıza yetki verilmediğinden Adalet Saraylarındaki Adalet Komisyonunca yapılmaktadır. Tüm ülke sınırları içerisinde apostil sisteminde imza yetkisi idari nitelikteki belgeler, noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi

10 Dakika

7

İnsan Hakları İhlalleri   Başvurusu

 

   Dilekçe varsa diğer belge.

30 Gün

8-

SGK 5434 Sayılı Kanun  Gereğince Muhtaçlık Kararı

 1. Matbu Dilekçe
 2. Mal Bildirim Formu (2 Adet)
 3. Nüfus Kayıt Örneği
 4. Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro
 5. Sağlık Kurulu Raporu
 6. SOYBİS Araştırma Belgesi.

20 Gün  

 

9

 

 Adli Sicil Kaydı

 

 1. Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya Nüfus Kayıt Örneği Belgelerinden herhangi birisiyle yapılan başvuru
 2. 18 yaşından küçüklerin müracaatında bakmakla yükümlü velisiyle birlikte gelmesi

 

5 Dakika

 

10

 

 Bilgi Edinme Kanunu

       Dilekçe veya elektronik olarak başvurma.

Elektronik Başvuruda 15 Gün

 

11

 

 Dilekçe Kanunu

       Dilekçe

30 Gün

 

Başvuru esnasında yakarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru

 yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukardaki tabloda bazı hizmetlerin

bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri     :                                              İkinci Müracaat Yeri  :              

İsim                        : Neriman Efe TURAN              İsim                          : Uğur BULUT

Unvan                     : Yazı İşleri Müdürü                 Unvan                        : Kaymakam 

Adres                      : Keçiören Kaymakamlığı         Adres                         : Keçiören Kaymakamlığı

Tel                          : (0 312) 358 58 30                 Tel                          : (0 312) 314 21 10

Faks                        : (0 312) 361 30 40                 Faks                        : (0312) 360 02 62

e-Posta                   : keciören@icisleri.gov.tr         e-Posta                       : kecioren@icisleri.gov.tr

 

 

   
Keçiören Tapu Müdürlüğü
 

KEÇİÖREN KAYMAKAMLIĞI TAPU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1

Taşınmaz Sorgulaması, Kayıt ve Belge Örneği istemi

1- İlgilisinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi, kamu kurumlarına ait resmi yazı.

Başvuru:15Dk. (*)            İşlem: 30 Dk. (**)

2

Satış

1-Taşınmaz sahibi ile alıcısının veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.

2-Gerçek kişilerde fotoğraf.

3- İcra Müdürlüğünün satış müzekkeresi (cebri icra yolu ile satılmış ise).

4- Mahkeme müzekkeresi (ortaklığın giderilmesi davası yolu ile satılmış ise).

5- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası.

6- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.  

Başvuru: 15 Dk. (*)            İşlem: 2 Saat (**)

3

İpotek

1- Kamu kurum ve kuruluşları (Ordu Yardımlaşma Kurumu dahil), bankalar, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerince açılacak tüm kredilere karşılık teminat gösterilen gayrimenkullerin ipotek işlemleri, tarafların istemi halinde resmi senet tanzim edilmeksizin alacaklı ile borçlu ve varsa kefilleri arasında yapılan kredi veya borç sözleşmeleri.

2- Taşınmaz sahibi ile lehtarın veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belges.i 

3- Gerçek kişilerde fotoğraf. 

4- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası.

Başvuru: 15 Dk. (  *)İşlem: 2 Saat (**)

4

Terkin işlemleri (ipotek)

1- Kamu tüzel kişileri,bankalar ve finans kurumları lehine tesis edilmiş ipotekler o banka veya finans kurumunun terkin için yazdığı yazı ve temsil belgesi.

2- Diğerlerinde lehtara ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.

Başvuru: 15 Dk. (  *) İşlem: 30 Dk. (**)

5

Mirasın İntikali

1- Taşınmaz mal sahibi murisi ait Sulh Hukuk Mahkemesinden alınmış mirasçılık belgesi.

2- İlgili vergi dairesinden alınmış veraset ve intikal vergisinin ödendiğini gösterir belge (İntikal esnasında ibraz edilmemiş ise devir ve temlik gerektirir herhangi bir akitle birlikte ve  üzerinde herhangi bir ayni hak tesisinde ibraz edilmek zorundadır).

3- Mirasçıların veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi. 

4- Gerçek kişilerde fotoğraf. 

5- Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası.

Başvuru: 15 Dk. (  *) İşlem: 2 Saat (**)

6

Kat irtifakı Tesisi

1- Yetkili makamca onaylı mimari proje.

2- Noterce düzenlenmiş liste. 

3- Tüm maliklerce imzalanmış yönetim planı.

4- Taşınmaz sahiplerinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi. 

5- Gerçek kişilerde fotoğraf. 

Başvuru: 15 Dk. (  *)İşlem: 8 Saat  (****)

7

Cins Tashihi

1- Kadastro Müdürlüğünce düzenlenmiş tescil bildirimi. 

2- Yapısız iken yapılı hale gelen taşınmaz malların cins değişikliği işlemlerinde, yapı kullanma izin belgesi veya yapı kullanma izni verileceği nedenle cinsinin tashih edilmesine dair Belediye/Valilik yazısı. Tarımsal değişikliklerde Tarım Müdürlüğünce düzenlenmiş rapor ve yazı. Köylerde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli ikamet edenlerin konut hayvancılık ve tarımsal amaçlı yapacakları yapılar için muhtarlıktan alınan izin belgesi. 

3- Yapısız halden yapılı hale gelmelerde ilgili vergi dairesinden 492 sayılı harçlar kanununun 4 sayılı tarifesinin 13/a maddesine göre harcın tahsil edildiğine dair belge. 

4- Diğer tashihlerde emlak vergisine esas değeri gösterir ilgili belediyeden alınmış belge.   

5 -Taşınmaz malın sahibine ait veya yetkili temsilcisinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.

6- Gerçek kişilerde fotoğraf. 

7- Yapısız halden yapılı hale gelmelerde zorunlu deprem sigortası.

Başvuru: 15 Dk. (  *)İşlem: 2 Saat (**)

8

Kamulaştırma

1- Onaylı kamu yararı kararı.

2-  İdarenin kamulaştırmaya ilişkin yazıları.

3- Kısmi kamulaştırmalarda Kadastro Müdürlüğü'nce düzenleşmiş tescil bildirimi.

4- Yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.

Başvuru: 15 Dk. (  *)İşlem: 2 Saat (**)

9

Düzeltme

1-Kadastroda bilirkişi beyanına göre senetsizden yapılan tespitlerde yanlışlıkların düzeltilmesi için ilgili muhtarlıktan alınmış fotoğraflı ilmühaber.

2- Varsa düzeltme nedenini gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği.

3- Yüzölçümü düzeltmelerinde Kadastro Müdürlüğünce düzenlenmiş tescil bildirimi ve tapu sicil müdürlüğüne hitaben yazılmış yazı.

4- Taşınmaz malın sahibine ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi. 

5- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası.

Başvuru: 15 Dk. (  *)İşlem: 2 Saat     (**)

10

Ayırma (İfraz)

 

1- Serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu kadastro müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım dosya içinde değişiklik beyannamesi, kontrol raporu ve eki belgeler.

2- Taşınmazın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulunun olumlu kararı. 

3- Ayrılması istenen taşınmaz malın sahibine ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.

4- Gerçek kişilerde fotoğraf 5- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası.

6- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.

Başvuru: 15 Dk. (  *)İşlem: 2 Saat     (**)

11

Kooperatiflerde Ferdileşme

1- Kooperatif temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.

2- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası.

3- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge. 

Başvuru: 15 Dk. (  *)İşlem: 4 Saat  (****)

12

Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine Geçiş

1- Kat mülkiyetine çevrilmek için yetkili kurumdan verilen yapı kullanma belgesi ve kat maliklerinden birinin talebi. 

2-Taşınmaz malın vasfının bina olarak değiştirilmesi.    

Başvuru: 15 Dk. (  *) İşlem: 2 Saat     (**)

13

Elbirliği Halindeki Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi

1- Tapu sicilinde kayıtlı taşınmazın malikinin ölümü halinde, miras hakkının mahkemeden alınmış veraset belgesinde belirtilen hisseleri oranında mirasçılar adına Medeni Kanunun hükümlerine göre tescili işleminde mirasçıların adlarına tescil işlemidir.

Başvuru: 15 Dk. (  *)  İşlem: 4 Saat     (**)

14

Birleştirme (Tevhit)

1- Kadastro müdürlüğünce üst yazıya bağlanmış üç takım birleştirme dosyası,tescil bildirimi ve kontrol raporu. 

2- Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idare kurulu kararı.

3-Birleştirilmesi istenen taşınmaz mallarının sahiplerine ait veya yetkili temsilcisinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.

4- Gerçek kişilerde fotoğraf.

5- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası.

Başvuru: 15 Dk. (  *)İşlem: 4 Saat  (***)

15

Şerhler Sütununda Belirtme

Tapu Sicil Tüzüğü  Md.: 54, 55,56,57 de belirtilen belgeler.

Başvuru: 15 Dk. (  *) İşlem: 2 Saat     (**)

16

Kat Mülkiyeti Tesisi

1- Yetkili makamca onaylı mimari proje.

2- Noterce düzenlenmiş liste.

3- Tüm maliklerce imzalanmış yönetim planı.

4-Yetkili makamca verilen yapı kullanma izni.

5- Taşınmaz sahiplerinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.

6- Gerçek kişilerde fotoğraf.

7- Zorunlu deprem sigortası  (Kat irtifakı kurulu taşınmazlarda 1,2,3 sıradaki belgeler istenilmez, bağımsız bölüm maliklerinden birinin talebi yeterlidir. 634 sayılı K.M.K. Md.:14),

Başvuru: 15 Dk. (  *) İşlem: 8 Saat  (****)

17

Beyanlar Sütununda Belirtme

Tapu Sicil Tüzüğü  Md.: 60, 61, 62, 63, 64 de belirtilen belgeler.

Başvuru: 15 Dk. (  *)İşlem: 2 Saat     (**)

18

Tahsis İşlemleri

1- İlgili kurumun resmi yazısı ve varsa tahsis cetveli,

2- Gerçek kişilerde lehtarın kimlik bilgilerini gösterir bilgi veya belge.

Başvuru: 15 Dk. (  *) İşlem: 2 Saat     (**)

19

Trampa

1-Taşınmaz sahiplerinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.

2- Gerçek kişilerde fotoğraf.

3- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası.

4- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge. 

Başvuru: 15 Dk. (  *)İşlem: 2 Saat  (***)

20

Taksim (Paylaşma)

1- Varsa noterden düzenlenmiş veya el yazılı sözleşme (Mirasın taksiminde).

2- Hissedarların veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi  (Mirasın taksiminde; Noterde düzenlenmiş veya el yazılı sözleşmedeki imzaların noterde onaylanması halinde sadece adına tescil edilecek iştirakçinin talebi yeterlidir).

3- Gerçek kişilerde fotoğraf.

4- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası.

5- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.

Başvuru: 15 Dk. (  *)İşlem: 8 Saat  (***)

21

Aile Konut Şerhi

1- Konutun aile konutu olduğunu kanıtlayan muhtarlıktan ve varsa apartman yönetiminden alınmış belge.

2 -  Vukuatlı nüfus kayıt örneği veya evlilik cüzdanı.

3- Gereken hallerde taşınmaz malın şerhi talep edilen taşınmaz mal ile aynı olduğunun kadastro müdürlüğünce veya muhtarlıkça tespit edilmesi.

4- İstemde bulunanın nüfus cüzdanı veya pasaportu.

Başvuru: 15 Dk. (  *) İşlem: 2 Saat   

22

Bağış

1- Bağışlayan ve bağışlananın veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi,

2- Gerçek kişilerde fotoğraf,

3- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası,

4- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.

 

Başvuru: 15 Dk. (  *)İşlem: 2 Saat     (**)

23

Ölünceye Kadar Bakma Akdi Sözleşmesi

1- Sulh Hukuk Hakimliği veya Noterde düzenlenmiş ise tescili içerir sözleşme,

2- Taşınmaz sahiplerinin ve bakım borçlusunun veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi ,

3- Gerçek kişilerde fotoğraf,

4- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası ,

5- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.

 

Başvuru: 15 Dk. (  *) İşlem: 4 Saat     (**)

24

Kira Sözleşmesinin Şerhi

1- Kira sözleşmesi, 

2- Noterde düzenlenmiş sözleşmeye istinaden şerh yetkisine sahip lehtarın diğer hallerde malikin veya temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu, temsil belgesi,

3- Gerçek kişilerde fotoğraf.

Başvuru: 15 Dk. (  *) İşlem: 2 Saat     (**)

25

Kat İrtifakının Sona Ermesi

1- Kat irtifakının terkini için tüm maliklerin talebi,  

2-  Kat malikinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi, 

3- Gerçek kişilerde fotoğraf.

Başvuru: 15 Dk. (  *)İşlem: 8 Saat  (****)

26

İntifa Hakkı Tesisi

 

1- Taşınmaz malın sahiplerinin ve intifa hakkı lehtarının veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi, 

2- Gerçek kişilerde fotoğraf,

3- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası,

4- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.

Başvuru: 15 Dk. (  *) İşlem: 2 Saat     (**)

27

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Satış Vaadi Sözleşmesinin Şerhi

1- Noterde düzenlenmiş sözleşme,

2- Taşınmaz malın sahibine veya lehtara ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi,

3- Gerçek kişilerde fotoğraf,

4 - İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.

Başvuru: 15 Dk. (  *)İşlem: 2 Saat     (**)

28

İrtifak Hakkı

1- Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idare kurulu kararı,

2- Kadastro Müdürlüğünce düzenlenmiş tescil bildirimi,

3- Taşınmaz malın sahibine ve lehtara ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi  4- Gerçek kişilerde fotoğraf ,

5- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası,

6- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.

Başvuru: 15 Dk. (  *) İşlem: 8 Saat  (****)

29

Kat Karşılığı Temlik

1- Noterden düzenlenmiş sözleşme,

2- Taşınmaz sahibi ve sözleşme gereği devralanın veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi ,

3- Gerçek kişilerde fotoğraf,

4- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.

Başvuru: 15 Dk. (  *)İşlem: 2 Saat     (**)

30

Geçit Hakkı Tesisi

1- Belediye veya il encümen kararı,

2- Kadastro Müdürlüğünce düzenlenmiş tescil bildirimi,

3- Taşınmaz sahibi ile lehtarın veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi ,

4- Gerçek kişilerde fotoğraf,

5- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası

6- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.

Başvuru: 15 Dk. (  *) İşlem: 8 Saat  (****)

31

Vasiyetnamenin Tenfizi İşlemi

1- Mahkemeden alınmış tenfiz kararı ve tescile yönelik yazı.

2- Vasiyetnamenin onaylı bir örneği.

3 - Lehtara ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.

4- Gerçek kişilerde fotoğraf.

5- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası.

6 - İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.

 

Başvuru: 15 Dk. (  *) İşlem: 2 Saat     (**)

32

Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi

1- Ana yapının yok olması veya harap olması halinde yetkili merci tarafından belgelenmesi (Deprem veya heyelan gibi doğal afet vs.)

2- Harap ve yok olması halinde kat maliklerden birinin diğer hallerde tüm kat maliklerinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.

3- Gerçek kişilerde fotoğraf.

Başvuru: 15 Dk. (  *)İşlem: 8 Saat  (****)

33

Eklentinin Yazımı (Teferruat)

1- Elenti listesi.

2- Taşınmaz sahibine ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.

Başvuru: 15 Dk. (  *)İşlem: 2 Saat     (**)

34

Yönetim Planı Eklenmesi ve Değiştirilmesi

1- Kat maliklerinin beşte dördü tarafından imzalanmış yönetim planı,

2- Yöneticinin  nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.

Başvuru: 15 Dk. (  *)İşlem: 2 Saat  (****)

35

Üst Hakkı Tesisi (İnşaat Hakkı)

1- Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idare kurulu kararı.

2- Taşınmaz sahibi ile lehtarın veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.

3- Gerçek kişilerde fotoğraf.

4- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası.

5- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.

6 - Kadastro Müdürlüğünce düzenlenmiş tescil bildirimi.

Başvuru: 15 Dk. (  *) İşlem: 8 Saat  (****)

36

Ticaret Şirketlerine Ayni Sermaye Konulması Suretiyle Tescil

1- Ticaret mahkemesince tayin olunan değeri gösterir karar (Bilirkişi raporu).

2-  Ticaret sicil memurluğundan alınmış temsil  belgesinde taşınmazın ayni sermaye olarak tescil edildiğinin belirtilmesi,

3- Ayni sermaye olarak adına tescil edilecek ticaret şirketinin yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi,

4- Ticaret sicil memurluğundan alınmış temsil belgesinde ayni sermayenin tescil edildiği belirtilmemiş ise taşınmaz sahibinin  veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi, 

5- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası.

6 - İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.

Başvuru: 15 Dk. (  *)İşlem: 2 Saat     (**)

37

Finansal Kiralama (Leasing) sözleşmesi belirmesi

1- Noterde düzenlenmiş sözleşme,

2- Lehtara ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.

3- Gerçek kişilerde fotoğraf.

Başvuru: 15 Dk. (  *)İşlem: 2 Saat     (**)

38

Kat Mülkiyeti Kurulu Taşınmazlarda Kat İlavesi

1- Değişikliği gösterir yetkili makamca onaylı  mimari proje,

2- Arsa payları değişikliklerini de kapsayan Noterden düzenlenmiş liste,

3- Tüm kat maliklerinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.

4- Gerçek kişilerde fotoğraf.

Başvuru: 15 Dk. (  *)İşlem: 8 Saat  (****)

39

Devre Mülk Hakkı Tesisi

1- Devre Mülk Sözleşmesi. 

2- Taşınmaz malın sahiplerinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.

3- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası. 

Başvuru: 15 Dk. (  *) İşlem: 8 Saat  (****)

40

Ortaklaşa Kullanılan Yerlerin Tescili

 

1- Taşınmaz sahibi ile lehtarın veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi,

2- Gerçek kişilerde fotoğraf,

3- Bina vasıflı taşınmazlarda  zorunlu deprem sigortası.

4- İlgili Belediyeden alınmış emlak vergisi değerini belirtir belge.

 

Başvuru: 15 Dk. (  *)İşlem: 8 Saat  (***)

41

Vakfa Özgülenen Malların Tescili

1- Vakfın tesciline dair kesinleşmiş mahkeme kararı,

2-  Taşınmaz malın vakıf adına tesciline dair mahkemenin bildirimi.

Başvuru: 15 Dk. (  *) İşlem: 2 Saat     (**)

42

Sözleşmeden Doğan; Şufa (Ön Alım), İştifa (Alım), Vefa (Geri Alım) Hakkı Şerhi

1- Noterden düzenlenmiş sözleşme,

2- Şerh yetkisine sahip lehtar veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.

3- Gerçek kişilerde fotoğraf.

Başvuru: 15 Dk. (  *)İşlem: 2 Saat     (**)

(*) Evrakların eksiksiz teslimi, incelenmesini takiben kendinden önce başvuru olması halinde randevu verilmesi için geçen zaman.

(**) Bir taşınmaza ait işlemin; randevu saati itibariyle hazırlanmaya başlanmasından itibaren geçen zaman.

(***) İki taşınmaza ait işlemin randevu saati itibariyle hazırlanmaya başlanmasından itibaren geçen zaman.

(****) Toplu yapı haricindeki binalara ait işlemin randevu saati itibariyle hazırlanmaya başlanmasından itibaren geçen zaman.

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine  ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz

 

İlk Müracaat Yeri  

İsim                         : Hamdi ERŞEN

Unvan                      : Tapu Müdürü

Adres                       : HÜKÜMET KONAĞI

                                 Güçlükaya Mahallesi

                                 Cumhuriyet Caddesi

                                 Savur Sokak   No : 1 Keçiören

Tel                           : (0312) 551 28 82

e-Posta                     : kecioren-tsm@tkgm.gov.tr

İkinci Müracaat Yeri    

İsim                :Faruk  DÖNMEZ

Unvan             :Bölge Müdürü    

Adres              :Esat Caddesi Büklüm Sokak

                       No:21 Çankaya

Tel.                 : (0312) 417 0562    

Faks                : (0312) 417 0733  

e-Posta            : ankara@tkgm.gov.tr

   
 
Keçiören Malmüdürlüğü
 
İLÇE MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ
1 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 1- Konusuna Göre; 15 DAKİKA
a) İlgili idarenin yazısı
b) Mahkeme kararı
c) İdari para cezası karar tutanağı
d) Ecrimisil ihbarnamesi
e) İlgilinin beyanı
2 Teminat Alınması 1- İhaleyi yapan kurumun yazısı 15 DAKİKA
2- Teminat olarak kabul edilecek değerler
3 Kesin Teminat İadesi 1- İhaleyi yapan kurumun ilişiksizlik yazısı 45 DAKİKA
2- Alındı Belgesi
3- SGK İlişiksizlik belgesi
4- İhale konusu iş ile ilgili vergi borcu olmadığına dair belge
5- Nakit teminatların iadesinde ilgilinin banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
6- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
4 Geçici Teminat İadesi 1- İhaleyi yapan kurumun iadeye ilişkin yazısı 45 DAKİKA
2- Alındı belgesi
3- Nakit teminatların iadesinde ilgilinin banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
5 Bütçe Gelirlerinin Red ve İadesi 1- Alındı belgesi 1 SAAT
2- İlgili idarenin veya mahkemenin iadeye ilişkin yazısı
3- İlgilinin banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
6 Mahsup Belgesi Niteliğinde Muhasebe İşlem Fişi Verilmesi Kimlik numarasını veya vergi numarasını içeren dilekçe 10 DAKİKA
7 Emanet İade İşlemleri 1- İlgilinin banka hesap bilgilerini ve kimlik numarasını içeren dilekçe 30 DAKİKA
2- Alındı belgesi ( düzenlenmiş olması halinde )
3- Gerekli hallerde idarenin iade yapılmasına ilişkin yazısı
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
8 Kaybedilen Alındı Belgeleri İçin Tasdikli Suret Verilmesi 1- Dilekçe 1 SAAT
2- Gerekli hallerde gazete ilanı
                 
1-Mücbir sebepler,sistem arızaları,elektrik kesilmesi vb.haller sebebiyle,tanımlanmış hizmetlerin geçici veya sürekli olarak kesintiye uğraması durumunda çalışılamayan süreler hizmetlerin tamamlanma sürelerine eklenir
2-Hizmetin tamamlanma süresine ait başlama tarih ve saati,birimdeki söz konusu hizmetlere fiilen başlanıldığı anda başlar
3-Kamu hizmet standartlarında hizmet adıyla özel olarak tanımlanmamış hizmetler uygun olması halinde,genel olarak tanımlanmış hizmetler kapsamında değerlendirilereksonuçlandırılır.
4-Gerçeğe aykırı bilgi ve belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılır.(Kamu Hizmet Standartlarında uyulacakUsul ve Esaslara Glişkin Yönetmeliğin 9'uncumaddesi)
5-Kamu Hizmet Standartları Tablosunda tanımlanmış hizmetlerden, sadece muhasebe biriminde başlatılıp,aynı muhasebe biriminde tamamlanan hizmetler için belirlenmiş süreler aynen geçerlidir.
Ancak, muhasebe biriminde başlatılıp, ilgili mevzuatı gereğince başka idarelerde devan ettikten sonra, tekrar ilk müracaatın yapıldığı birime dönen ve işlemin kalan bölümü bu birimlerde tamamlanan hizmetlerde, başka idarelerin varsa ilgili mevzuatındaki süreler, yok ise Kamu hizmet Standartları Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen süreler hizmetin tamamlanma sürelerine dahil edilmiştir. Hizmetin bütünü içinde, başka idarelerce yapılacak işlemlerden doğan gecikmelerdeki süreler ayrıca eklenir. Muhasebe biriminde başlatıldıktan sonra, başka idarelerde  devam ederek başka idarelerde tamamlanan (muhasebe birimine geri dönmeyen)  hizmetlerde hizmetin bütünü içindeki sorumluluk,  hizmetin muhasebe birimindeki bölümü ile sınırlı olur.
6-Başvuru esnasında, ödemek zorunda olunan mali yükümlülükler ilgililerince ödenir.
7- Nakitin alacaklısına (hak sahibine) banka kanalıyla ödenmesi gerektiğinde, nakit teminine aitişlemlerin normal sürelerinde yapılacağı varsayılmıştır.
8- Bütçe ödeneği karşılık tutulması suretiyle yapılacak ödemelerde bu süreler, ödeneğin kullanımına hazır olması durumunda geçerlidir.
9- Görüş alınması gereken durumlarda,uygun görüşün süresi içinde gelmiş olacağı varsayılmıştır.
Başvuru esnasında yukarda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
                 
  İlk Müracaat Yeri : KEÇİÖREN MALMÜDÜRLÜĞÜ İkinci Müracaat Yeri : KEÇİÖREN KAYMAKAMLIĞI
  İsim : Gülümse Güzelcan GÜROL   İsim : Uğur BULUT  
  Unvan : Malmüdürü   Unvan : Kaymakam  
  Adres : Keçiören Kaymakamlığı   Adres : Güçlükaya Mh. Savur Sk.. No:1 Keçiören
  Tel. : 314 58 78   Tel. : 314 21 10  
  Faks : 359 27 16   Faks : 360 02 62  
  e posta :   e posta :  
   
 
 
Keçiören İlçe Müftülüğü
 

KEÇİÖREN KAYMAKAMLIĞI MÜFTÜLÜK HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1

Hac Ön Kaydı

 1. Dilekçe,
 2. Kimlik Fotokopisi
 3. Banka Dekontu

Aynı Gün

2

Hac Kesin Kaydı

1. Dilekçe,

2. Banka Dekontu

3. Pasaport

4. 3 Adet Vesikalık Fotoğraf

5. Kimlik Fotokopisi

 

Aynı Gün

3

Umre Kaydı

1.Dilekçe,

2. Banka Dekontu

3. Pasaport.

4. Kimlik Fotokopisi

5. 3 Adet Vesikalık Fotoğraf

Aynı Gün

Başvuru esasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri: İlçe Müftülüğü

İsim:  Dr.İhsan İLHAN

Unvan: Keçiören İlçe Müftüsü

Adres: Tepebaşı Mahalesi Çaycuma Sokak No:23 Keçiören/ANKARA

Tel: 0312 358 86 71-360 16 03

Fax: 0312 361 44 58

e-posta: keciorenmuf@diyanet.gov.tr

İkinci Müracaat Yeri: Keçiören Kaymakamlığı

İsim: Uğur BULUT

Unvan: Keçiören Kaymakamı

Adres: Güçlükaya Mh.Savur Sk. No:1 Keçiören/ANKARA

Tel: 0312 314 21 10

Faks:  0312 360 02 62

   
 
 
Keçiören İlçe Sağlık Müdürlüğü
 

İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1

Çevre Sağlığı Şubesi; Kimyasal, Bakteriyolojik Ve Kalinti Analizi Yönünden Su Tahlili İşlemleri

 

10 Gün

2

Çevre Sağlığı Şubesi; Rutin Su Kontrol İzlemleri

 

2 Gün

3

Çevre Sağlığı Şubesi Piyasa Denetimleri

 

20 Gün

4

Çevre Sağlığı Şubesi; Ruhsata Esas Sağlık Raporu İşlemleri

Dilekçe Ve Resmi Kurumlardan Gelen Başvurular

15 Gün

5

Çevre Sağlığı Şubesi; Şikayetlerle İlgili İşlemler

Dilekçe Ve Resmi Kurumlardan Gelen Başvurular

15 Gün

6

4207 Sayili Tütün Ürünlerinin Zararlarinin Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanun Kapsaminda Yapılan Denetimler

Dilekçe, Sabim (186), Bimer (150), E-Posta Yoluyla Yapılan Başvurular

5 Gün

7

Ruh Sağlığı Bozuk Vatandaşların Psikiyatri Polikliniklerinde Muayene Ve Tedavilerini Yaptirmak, Gerekirse Tedavisi İçin Bölge Hastanesine Götürmek

1- 1. Derece Yakını Veya Vasisinin Yada İkamet Ettiği Mahalle Muhtarının Dilekçesi Veya Savcılık Tarafindan Muayene İstem Yazısı (Mahkeme Kararı Gereğince), 2- T.C. Kimlik Numarası (Nüfus Cüzdanı vb. Bir Belge İle Teyit Edilmiş Olmak Kaydıyla),

2 Gün (Ambulans Temin Edilemediği Durumlarda Bu Süre 5 Güne Kadar Çikabilmektedir)

8

Kamu Kurumlarındaki Diş Polikliniği Ve Diş Protez Laboratuarlarinin Rutin Denetimi

 

5 Gün

9

Kamu Kurumlarındaki Diş Polikliniği Ve Diş Protez Laboratuarlarinin Kontrol Denetimi

 

5 Gün

10

Özel Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Veren Kuruluşlar Ve Özel Diş Protez Laboratuarlarinin Rutin Denetimleri

 

30 Gün

11

Özel Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Veren Kuruluşlar Ve Özel Diş Protez Laboratuarlarinin Kontrol Denetimleri

 

20 Gün

12

Ağız Ve Diş Sağlığı Hakkındaki Şikayete Esas Denetimler

 

8 Gün

13

Özel Ağız Ve Diş Sağlığı Kuruluşlarınin Kapatılması-Açilmasi

 

16 Gün

14

Özel Ağız Ve Diş Sağlığı Kuruluşlarına Yapılan Kapatma Tebligati

 

8 Gün

15

Ağız Ve Diş Sağlığına Ait Tababet Numarası

Muayenehane İçin; 1-Başvuru Dilekçesi, 2-1/100 Ölçekli Kroki, 3-Diploma Aslı Ve Fotokopisi, 3-Zorunlu Araç Gereç Listesi, 4-Malzeme Fatura Fotokopisi, 
5-Oda Kayıt Belgesi, 6-Tabela Uygunluk Belgesi, 7-Tıbbi Atık Sözleşmesi, 8-Vergi Levha Aslı Ve Fotokopisi, 9-Acil İlaç Listesi, Dekont Fotokopisi, 10-Part-Time Çalışma Belgesi, 11-Tabela Uygunluk Belgesi, 12-TAEK Lisans Belgesi, 13-T.C. Kimlik Numarası, 14-İmza Sirküleri Ayrıca Diş Polikliniği İçin Bunlara Ek Olarak Ticaret Sicil Gazetesi Veya Ortakların Tamamının Diploma Fotokopisi, İtfaiye Raporu, Çalışma Saatleri, Mesul Müdürlük Sözleşmesi, 15-1 Adet Vesikalık Fotoğraf

8 saat

16

Çevre Sağlığı Şubesi; Kimyasal, Bakteriyolojik Ve Kalinti Analizi Yönünden Su Tahlili İşlemleri

Sabim, Bimer'e Yapılan Başvurular İle, Şahısların Şikayet Veya Talep Dilekçeleri

-Soruşturmalar İçin 2 (İki) Yil, -Bireysel Müracaatlar İçin Yasal Süresi İçerisinde Soruşturmanin Seyri Veya Sonucu Hakkında Bilgi Verilir.

17

Çevre Sağlığı Şubesi; Rutin Su Kontrol İzlemleri

 

8 saat

18

Çevre Sağlığı Şubesi Piyasa Denetimleri

 

4 Saat

19

Neonatal Tarama Programı Dahilinde Alınan Topuk Kanı Numunesinde TSH Değerinin 50-100 Arasinda Çıkması Durumunda Bebeğin Hastanelere Sevki

 

1 Saat

20

Neonatal Tarama Programı Dahilinde Alınan Topuk Kanı Numunesinde TSH Değerinin 100'Ün Üstünde Çıkması Durumunda Bebeğin Endokrin Laboratuvarlarina Sevki

 

1 Saat

21

-Yüksekokul Öğrencilerinin Staj İşleri -Meslek Lisesi Öğrencilerinin Staj İşleri

 

1 Ay

22

Gebe Demiri, Bebek Demiri Ve D-Vit Alım Ve Dağıtımı

 

8 saat

23

18 Yaş Altı Resmi Nikahı Olmayan Gebelerin Adli Mercilere Bildirilmesi

 

8 saat

24

Kuduz Şüpheli Temas Filyasyonları

 

8 saat

25

Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındakı Şikayetler

 

20 Gün

26

Neonatal Tarama Programı Dahilinde Alınan Topuk Kanı Numunesinde TSH Değerinin 50-100 Arasinda Çıkması Durumunda Bebeğin Hastanelere Sevki

Dilekçe/E-Posta/Telefon

1 Saat

Başvuru esasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: İlçe Sağlık Müdürlüğü

İsim:  Dr. Hakan NAKİBOĞLU

Unvan: İlçe Sağlık Müdürü

Adres: Güçlükaya Mh. Savur Sk. No:1 Keçiören Kaymakamlığı

Tel: 0312 357 51 00

Faks: 0312 381 91 94

 

İkinci Müracaat Yeri: Keçiören Kaymakamlığı

İsim: Uğur BULUT

Unvan: Keçiören Kaymakamı

Adres: Güçlükaya Mh. Savur Sk. No:1 Keçiören/ANKARA

Tel: 0312 314 21 10

Faks:  0312 360 02 62

   
 
Keçiören İlçe Nüfus Müdürlüğü
   
 

KEÇİÖREN KAYMAKAMLIĞI NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1

Doğum işlemleri

(Nüfusa İlk Kayıt)

1-Doğum Raporu (var ise)

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 15 Maddesi

2-Bildirim; ana, baba vasi veya Kayyım Bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından, doğumu gösteren resmi belgeye veya sözlü beyana dayalı olarak da yapabilir. Evlilik dışında dünyaya gelen çocukların bildirimi ise ana, ananın küçük, kısıtlı veya ölmüş olması yada da velayetin kendisinden alınmış olması durumunda çocuk için atanacak vasi veya kayyımları tarafından veya velayetin babaya verilmesi durumunda baba tarafından yapılır.

Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 26/1 maddesi.

3-Evlilik öncesi doğan çocukların anne baba tarafından birlikte bildirilmesi zorunludur.

Nüfus Hizmetleri Kanununu Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 24.maddesi

6-10 dakika

2

Saklı nüfus işlemleri

1-Saklı nüfus ilmühaberi 

2-Dilekçe

3-Beyan formu

4-İlgilinin talebi halinde, bir adet doğum tutanağı

5-2 adet fotoğraf

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 11 inci maddesi ve Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 35 inci maddesi 

6 ay

3

Nüfus Yazımı / Yazım Dışı Kalanlar

1-Nüfus veya uluslar arası aile cüzdanları/Nüfus Müdürlüklerinden alınmış onaylı nüfus kayıt örnekleri/Askerlik terhis belgesi /Yaş, ad ve soy bağı gibi kişi hallerine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı/Genel Müdürlükçe verilmiş onaylı vatandaşlık kararları/Türkiye Cumhuriyeti pasaportları/Vatandaşlık durumu açıklanmış veya Nüfusa kayıtlı oldukları yer gösterilmiş olmak kaydıyla okul diploması, tasdikname veya diğer belgeler/çalışan kurumlarca verilmiş onaylı kimlik belgeleri.

Nüfus Hizmetleri Kanununu Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 44.maddesi 

10 dakika

4

Evlenme

1-İki örnek olarak düzenlenen evlenme beyannamesi.

2-Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.

3-Resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlardan alınacak sağlık raporu/ resmi sağlık kurulu raporu.

4-Rıza belgesi.

5-Vesikalık fotoğraf.

6-Nüfus kayıt örneği  veya evlenme ehliyet belgesi.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 136 ncı maddesi

15 dakika

5

Mal Bildirimi Başvuru formu

1-Mal Rejimi Sözleşmesi 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 205inci maddesi

4-6 dakika

6

Evliliğin Feshi/İptali

1-Mahkeme kararı

4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 146 ncı maddesi

4-6 dakika

7

Evlenme işlemleri

(evliliğin işlenmesi )

1-Evlendirme Memurluğunca düzenlenen 2 nüsha Mernis evlendirme bildirimi

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 23 ve 24 üncü maddeleri

4-6 dakika

8

Ölüm

1-Ölümü Tespit eden kurum tarafından düzenlenerek Nüfus Müdürlüğüne gönderilen 2 nüsha Mernis Ölümü bildirimi

2-Bildirim sırasında herhangi bir belge verilmediği taktirde; ölünün hısımlarının ve ölüm olayını bilenlerin kimlikleri ile yerleşim yeri adresleri tespit edilir. Belgeler bir yazı ekinde güvenlik makamlarına mülki idare amirliği aracılığı ile gönderilerek ilgili kişinin ölümünün araştırılması istenir. Tahkikat sonucuna göre ölüm işlemi sonuçlandırılır.

Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 69.maddesi

4-6 dakika

9

Boşanma

1-Mahkeme kararı

4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 170 ncı maddesi 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 27 ve 54 uncu maddesi

4-6 dakika

10

Kayıt Düzeltme

1-Mahkeme Kararı

 

4-6 dakika

11

Gaiplik/Gaipliğin Feshi

1-Mahkeme Kararı

4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 29 ve 32 incı maddeleri

4-6 dakika

12

Vasiyetname Bildirimi/İptali

1-Bildirim veya vasiyetnamenin iptaline ilişkin yazı

Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 155. Maddesi

4-6 dakika

13

Evlat Edinme/Evlat Edinmenin İptali

1-Mahkeme Kararı

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 315,317 ve 318 inci maddeleri

4-6 dakika

14

Tanıma /Tanımanın iptali

1-Tanıma Senedi /-Mahkeme Kararı

Tanıma; babanın,nüfus memuruna,mahkeme,notere veya konsolosluğa yazılı başvurarak düzenlenen resmi senetle yada vasiyetnamede belirtilen çocuğun  kendisinden olduğunu beyan etmesidir. Tanıma beyanında bulunan kimse küçük veya kısıtlı ise veli veya varisinin de rızası gerekir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 295/297 ve 298 inci maddeleri

6-10 dakika

15

Babalığa Hüküm

1-Mahkeme kararı

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 301 inci maddesi

6-10 dakika

16

Soybağı’nın Reddi  

1-Mahkeme kararı

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 286 inci maddesi

6-10 dakika

17

Maddi Hata/İdarece Kayıt Düzeltme/Kayıt Tamamlama

1-Bilgi Edinme Başvurusu /Gerektiğinde dilekçe

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 38 inci maddesi ve Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 79 ve 80 inci maddeleri

4-6 dakika

18

Kızlık Soyadını Kullanma Talep Dilekçeleri

1-Dilekçe

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 187 nci maddesi 

 

4-6 dakika

19

Nüfus Kaydının İptali

1-Mahkeme Kararı

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 40 nci maddesi ve Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 98 inci maddesi

4-6 dakika

20

Kaydın İdarece İptali

1-Dilekçe

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 40 nci maddesi ve Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 98 inci maddesi 

4-6 dakika

21

Kaydın Mahkemece İptali

1-Mahkeme Kararı

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 40 nci maddesi ve Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 99 inci maddesi

4-6 dakika

22

Kayıt Taşıma/Kayıt Birleştirme

1-Dilekçe, 2 mahkeme Kararı

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun Geçici 5 inci maddesi ve Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 49,67,86nci maddeleri

4-6 dakika

23

Din

1-Dilekçe

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 35 inci maddesi

4-6 dakika

24

Yeşilkart Verilmesine İlişkin Tescil/İptal Kararları

1-Yeşil kart bildirim yazısı

Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 166ncı maddesi

4-6 dakika

25

Veli/Vasi Bildirimi İptali

1-Mahkeme Kararı

4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 404 üncü maddesi /470,471,472,473,474,475 ve 476 ınci maddeleri

4-6 dakika

26

Nüfus Cüzdanı

1-Fotoğraflı Nüfus cüzdanı talep belgesi (15 yaşından küçüklerde fotoğraf zorunlu değil)

2- Fotoğraf ( 1 adet talep belgesindeki fotoğrafın aynısını ve son 6 ay içerisinde çekilmiş)

3- 01/01/2001 tarihinden sonra düzenlenen ve sistemde kaydı olan nüfus cüzdanlarının yenilenmesinde nüfus cüzdan talep belgesi aranmaz  

4-01/01/2001 Tarihinden önce düzenlenen ve sistemde kaydı olmayan  nüfus cüzdanlarının yenilenmesine ilişkin müracaat sırasında aşağıdaki belgelerden birinin nüfus cüzdanı ile birlikte ibraz edilmesi halinde nüfus cüzdanı talep belgesi aranmaz.

Uluslar arası Aile cüzdanı, Ehliyet, Pasaport, Memur Cüzdanı, Avukat Kimlik Kartı,Basın Kartı, Yabancılara mahsus İkamet Teskeresi, Yabancı Kimlik Kartı veya Pasaportu ibraz edilen belgelerin kişinin kimliğinin tespitine yardımcı olacak nitelikte olmalıdır.

5-Kayıp nedeni ile nüfus cüzdanı talep edilmesi halinde yerleşim yeri muhtarlığından düzenlenen nüfus cüzdanı talep belgesi.

Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 128/131 maddeleri

3-5 dakika 

27

Uluslar arası Aile cüzdanı 

1-01/01/2001 tarihinden sonra düzenlenen ve sistemde kaydı olan Nüfus Cüzdanları ile müracaat eden vatandaşlarımızdan Uluslararası Aile Cüzdanı Talep belgesi aranmaz. Sadece 2’şer adet yeni çekilmiş fotoğraf istenilir.

2-01/01/2001 tarihinden önce düzenlenen Nüfus Cüzdanları ile müracaat eden vatandaşlarımızdan son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraflı Uluslararası Aile Cüzdanı Talep Belgesi ile talep belgesindeki fotoğrafın aynısından 1’er adet istenilir.

Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 128 maddesi

15 dakika

28

Nüfus Kayıt Örneği

1-Nüfus cüzdanı

2-Dilekçe

3-Vekaletname

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 43 üncü maddesi

2 dakika

29

Uluslar arası Sözleşmeler Uyarınca

Düzenlenen;A (Doğum Kayıt Örneği )

B(Evlenme Kayıt Örneği )

C (ölüm Kayıt Örneği ) Formları ve

Tasdik İşlemleri

1-Nüfus Cüzdanı

2-Yabancı Uyruklu Kişiler İçin Kimlik Belgesi

Yazışma Ekleri: Sözleşme eki formlar, ölüm olayı için sözleşme eki form ile birlikte mevcutsa ilgilinin kimliğini saptamaya yardımcı pasaport veya kimlik.

Mevzuat dayanağı: La Haye 12 No’lu “yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin kaldırılması Sözleşmesi” ile Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu Sözleşmeleri (sıklıkla 16, 20 nolu sözleşmeler)

4-6 dakika

30

Adres Tespiti İle İlgili İşler

1-Nüfus Cüzdanı

2-Pasaport

3-Ehliyet

4-Evlilik Cüzdanı

5-Oturduğu adresi belgelendiren resmi bir belge (son aya ait elektik, su, ev telefonu faturası ya da kat mülkiyet tapusu)

3-5 dakika

31

Yerleşim Yeri Belgesi

1-Nüfus Cüzdanı

2-Pasaport

3-Ehliyet

4-Evlilik Cüzdanı

2 dakika

32

Vatandaşlık

Türk Vatandaşlığını kazanma İle ilgili işlemler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir. Müracaat makamları; Valilikler, Konsolosluklar ve Genel Müdürlüktür.

6 ay

33

Kurumlarla Yapılan Yazışmalar

1-Mülki İdare Amirinin Yazılı Emri

15 gün

34

Yabancı Makamlarca Verilmiş Olan Resmi Belgelerin İşleme Alınması

1)Yabancı resmi makamlarca verilmiş olan belgeler aşağıda belirtilen şekilde işleme alınır:

a) Sözleşmiş ülkelerce mütekabiyet esasına dayalı, belgeyi düzenleyen ülkelerin yetkili makamlarının imza ve mührünü taşıması şartı ile kabul edilebilen ve ilgili sözleşmesi gereği formüle edilmiş olan belgeler herhangi bir tasdik işlemine tabi tutulamaz. Bu belgeler;

b)Ülkemizin de üyesi bulunduğu Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunca hazırlanarak uygulamaya konulan sözleşme gereği düzenlenen ve belirli bir işlem görmeden doğrudan kabul edilerek işleme alınır.

2) La Haye Devletler Özel Hukuk Konferansınca hazırlanan ve Devletimizin de taraf olduğu Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf devlet yetkili makamlarca belge üzerine veya ek bir belge olarak, Belgeye ilişkin tasdik şerhi  (Apostille) düzenlenmiş ise belgenin aslı, noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte kabul edilerek işleme alınır

b) Yetkili kurum tarafından tesis edilecek işlem gereğince talep edilen ve düzenleyen yabancı resmi makamlara göre farklılık arz, eden belirli bir formüle tabi olmayan ve ispat niteliği taşıyan belgeler ise tasdik işlemine tabi tutulur.

c)Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf bir ülkenin,ülkemizdeki temsilciliğince düzenlenen ve verilen belgelere Sözleşmenin 1 inci maddesi gereği tasdik şerhi (Apostille) uygulanamaz. Bu tür belgeler yabancı ülke temsilciliğinin bulunduğu ilin valiliğince veya Dışişleri Bakanlığımızca (yabancı temsilcilik Ankara ‘da ise Dışişleri Bakanlığımızca) “Belgedeki imza mühür …….…Konsolosluğuna aittir.” şeklinde tasdik edilmesinden sonra, belge yabancı dilde ise noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır.

d)Belge, yabancı ülkelerin yerel makamlarınca düzenlenmiş ise düzenleyen ülkenin Türkiye’deki

temsilciğince tasdik edilmesinden sonra , Dışişleri bakanlığımızca belgenin aslına “Belgedeki imza ve mühür ……….Konsolosluğuna /Büyükelçiliğine aittir.“ şeklinde şerh verilmesini takibinden noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır.

e) Yabancı ülkenin yerel makamlarınca düzenlenen ve düzenlendiği ülkedeki konsolosluğumuz tarafından “imza ve mühür ………………makama aittir.” şeklinde aslı tasdik edilen belgeler, konsolosluğumuz veya yeminli tercümanlar tarafından yapılmış çevirileriyle birlikte doğrudan işleme alınır. Tercümeleri yeminli tercümanlarca yapılmış belgelerde konsolosluğumuzun imza ve mühür tasdiki bulunmalıdır.

f)Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliğince düzenlenmiş belgeler, yabancı temsilciliğin bulunduğu il valiliği veya Dışişleri Bakanlığımızca (Yabancı temsilcilik Ankara’da bulunuyorsa Dışişleri Bakanlığımızca) “Belgedeki imza ve mühür ………..Konsolosluğuna /Büyükelçiliğine aittir.” Şeklinde tasdik edilmesinden sonra, belge yabancı dilde düzenlenmiş ise noter tasdikli Türkçe tercümesi İle birlikte işleme alınır.

g) Ülkemizde dış temsilciliği bulunmayan devlet makamlarınca veya adına akredite olmuş (ilgili devlet adına işlem yapmakla yetkili ) devletin yetkili makamlarınca verilmiş belgeler, akredite devletin Türkiye’deki dış temsilciliğince belgenin onaylanmasının ardından, dış temsilciliğin bulunduğu il valiliği veya Dışişleri Bakanlığımızca  “Belgedeki imza ve mühür ………….Konsolosluğuna/Büyükelçiliğine aittir.” şeklinde şerh verilmesinden sonra, belgenin aslı noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır.

h) Dış temsilciliğimizin bulunmadığı devlet makamlarca verilmiş belgeler, belgeyi veren devlete akredite olan dış temsilciliğimizce “Belgedeki imza ve mühür……………Dışişleri Bakanlığı’na aittir.”   şeklinde şerh verilmesinin ardından, belgenin aslı noter tasdikli tercümesi ile birlikte işleme alınır.

i) Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

Tasdik edecek diğer kurumların ve hizmet alan kişinin çalışma performansına göre değişmektedir.

Başvuru esasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:

İsim:  Hasan OĞUZ

Unvan: Keçiören İlçe Nüfus Müdürü

Adres: Güçlükaya Mh. Savur sk. No:1 Keçiören/ANKARA

Tel: 0312 314 59 38

Faks: 0312 361 22 70

E-Posta: kecioren06 @nvi.gov.tr

İkinci Müracaat Yeri: Keçiören Kaymakamlığı

İsim: Uğur BULUT

Unvan: Keçiören Kaymakamı

Adres: Güçlükaya Mh. Savur sk. No:1 Keçiören/ANKARA

Tel: 0312 314 21 10

Faks:  0312 360 02 62

 
 
   
 
Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü
 
 KEÇİÖREN KAYMAKAMLIĞI                            
                               İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ                          
                                                 
                             KAMU HİZMET STANDARTLARI                          
S.N HİZMETİN ADI Başvuruda İstenilen Belgeler Tamamlanma süresi      
     
1 Umuma Mahsus Pasaport Müracaatı 1- Nüfus Cüzdanı                     10 dakika      
2- (2) adet Biometrik Fotoğraf                  
3- (82.50) TL Defter Bedeli Makbuzu                
4-  Harç Bedeli Makbuzu                      
5- Eski Pasaportu                          
2 Parmak İzi Alma İşlemi 1- Nüfus Cüzdanı                     5-10 dakika      
2- (1) adet fotoğraf                        
3 Giriş-Çıkış Belgesi 1- Nüfus Cüzdanı                     5-10 dakika      
2- Dilekçe                              
4 Protokol Belgesi 1- Nüfus Cüzdanı                     10-15 dakika      
2- Dilekçe                              
5                   1- Kaymakamlıktan havaleli dilekçe           3 gün      
Yivsiz Tüfek         2- Nüfus Cüzdanı                          
Ruhsatnamesi         3- (4) Adet Fotoğraf                        
(Yeni Kayıt)           4- Doktor Roporu                          
                  5- Yivsiz Tüfek Harcı                        
                  6- Vergi Borcu Bulunmadığını Gösterir Belge           
6                   1- Kaymakamlıktan havaleli dilekçe           3 gün      
                  2- Nüfus Cüzdanı                          
Yivsiz Tüfek         3- (2) Adet Fotoğraf                        
Ruhsatnamesi         4- Doktor Roporu                          
(Ruhsat Yenileme)     5- Yivsiz Tüfek Harcı                        
                  6- Vergi Borcu Bulunmadığını Gösterir Belge           
                  7- Eski Ruhsat                            
                  8- Ruhsata Kayıtlı Tüfekler                    
7                   1- Kaymakamlıktan havaleli dilekçe           3 gün      
Yivsiz Tüfek         2- Nüfus Cüzdanı                          
Satın Alma           3- (1) Adet Yivsiz Tüfek Ruhsatname  Fotokopisi        
Belgesi             4- (2) Adet Fotoğraf                        
8                   1- Kaymakamlıktan havaleli dilekçe           15 dakika      
Yivsiz Tüfek Devir İşlemleri   2- Nüfus Cüzdanı                          
                  3- (2) Adet Yivsiz Tüfek Ruhsat Fotokopisi            
                  4- Ruhsatnamede Kayıtlı Devir Olacak Tüfek (Tespit için)      
9                   1- Kaymakamlıktan havaleli dilekçe           15 dakika      
Ses ve Gaz Fişeği       2- Nüfus Cüzdanı                          
Atabilen Silah         3- Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silaha ait Fatura Aslı ve Fotokopisi      
Bildirim Belgesi       4- Satın Alınan Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silah (Tespit için)      
10 Genel Bilgi Toplama (GBT) 1- Nüfus Cüzdanı aslı                   1 iş günü      
2- Dilekçe                              
3- Kayıt güncelleme (iptal işlemi için) kesinleşmiş mahkeme kararı      
                                                                           
                                                                           
     Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışındı belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı  halde 
     hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz        
                                                                           
                                                                           
İlk Müracaat Yeri   : Keçiören İlçe Emniyet Müd.           İkinci Müracaat Yeri : Keçiören Kaymakamlığı          
İsim           : Ahmet Tahir  GÜZEL                 İsim       : Uğur BULUT                
Unvan         : İlçe Emniyet Müdürü                 Unvan       : Keçiören Kaymakamı            
Adres         : Şenlik Mah. Akçe Sk. No:2           Adres       : Güçlü Kaya Mah. Savur Sok. No: 1  
Telefon         : 0 312 380 61 61                   Telefon       : 0 312 314 21 10              
Faks           : 0 312 380 33 66                   Faks       : 0 312 360 02 62               
                                                             
   
 
Keçiören İlçe Jandarma Komutanlığı
 
YİVLİ AV TÜFEĞİ TAŞIMA RUHSATI
 

HİZMETİN ADI

STENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
  (EN GEÇ)

 
 

Yivli Av Tüfeği Taşıma Ruhsatı

1.   Dilekçe,

(7) İş   Günü
  (Devir alacaklar için, dosya il dışında ise dosyanın gelmesini müteakip)

 

2. Adli   sicil beyanı,

 

3. T.C.   kimlik numarası,

 

4. Sağlık   raporu,

 

5. Son 6   ay içerisinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf,

 

6. Avcılık   belgesi.

 

Başvuru esnasında   yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru   eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede   tamamlanamaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine   başvurunuz.

 
TRAFİKTEN MEN EDİLEN ARACIN İADE EDİLMESİ 

HİZMETİN ADI

İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
  (EN GEÇ)

 
 

Trafikten Men Edilen Aracın İade Edilmesi

Muayene Süresi Geçen Araçlar;

(1) Saat

 

1. Araç   trafik belgesi,

 

2. Araç   muayene raporu, (Trafik belgesinde muayene yeri dolduysa bu belge istenir)

 

3. Sürücü   belgesi,

 

4. Zorunlu   mali sorumluluk sigortası.

 

Aracın Noter Satışının Alınarak, 1 Ay İçerisinde Satın Alan Adına Tescil   Belgesi Çıkarılmadığı İçin Trafikten Men Edilen Araçlar;

 

1. Araç   tescil belgesi (yeni çıkarılmış),

 

2. Araç   trafik belgesi,

 

3. Sürücü   belgesi,

 

4. Zorunlu   mali sorumluluk sigortası.

 

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Olmayan Araçlar;

 

1. Zorunlu   mali sorumluluk sigortası,

 

2. Araç   tescil belgesi,

 

3. Araç   trafik belgesi,

 

4. Sürücü   belgesi.

 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 20/1-a/1, 21, 25, 26/1, 28,   30/1-a, 30/1-b, 31/1-b, 32, 65/1-b, 65/1-d, 65/1-e, 65/5 ve EK-2 Maddelerine   İstinaden Trafikten Men Edilen Araçlar;

 

1. Aracın   men edilmesini gerektiren eksikliklerin giderilmesi/giderildiğinin   belgelendirilmesi,

 

2. Zorunlu   mali sorumluluk sigortası,

 

3. Araç   tescil belgesi,

 

4. Araç   trafik belgesi,

 

5. Sürücü   belgesi.

 

Araç, araç   sahibi veya muvafakatname ile müracaat eden kişilere teslim edilir. Şirket   adına kayıtlı araç ise şirket yetkilisi imza sirküleri istenir.

 

Başvuru   esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya   başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin

belirtilen sürede   tamamlanamaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine   başvurunuz.

 
TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞININ VERİLMESİ

HİZMETİN ADI

İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
  (EN GEÇ)

 
 

Trafik Kazası Tespit Tutanağının Verilmesi

1. Nüfus   cüzdanı veya kimlik yerine geçen diğer belgeler,

(24) Saat

 

2. Araç   tescil belgesi,

 

3. Araç   trafik belgesi,

 

4. Zorunlu   mali sorumluluk sigortası,

 

5. Sürücü   belgesi.

 

Başvuru   esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya   başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede   tamamlanamaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine   başvurunuz.

 
 
Toplam 2232 kez görüntülendi
 
 
 
 
GEÇİCİ OLARAK GERİ ALINAN SÜRÜCÜ BELGESİNİN İADESİ
 

HİZMETİN ADI

İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
  (EN GEÇ)

 
 

Geçici Olarak Geri Alınan Sürücü Belgesinin İadesi

Nüfus   Cüzdanı veya kimlik yerine geçen diğer belgelere ilave olarak,

(1) Saat

 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48’inci Maddesine İstinaden   Alınmış İse;

 

3. T.C.   kimlik numarası,

 

1. Sürücü   davranışı geliştirme eğitimi başarı belgesi,

 

2.   Psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayene belgesi.

 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 118’inci Maddesine İstinaden Alınmış İse;

 

Eğitim   belgesi, psikiyatri uzmanından alınacak psiko-teknik değerlendirme belgesi (Geriye   doğru (1) yıl içerisinde (100) ceza puanını dolduranların, birinci defa   eğitime, ikinci defada psikiyatri uzmanı tarafından psiko–teknik   değerlendirme testine tabi tutulması gerekmektedir).

 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 51/2-b Maddesine İstinaden Alınmış İse;

 

Psikiyatri   uzmanından alınacak psiko-teknik değerlendirme belgesi (Geriye   doğru (1) yıl içerisinde (5) defa hız sınırını %30’dan fazla aşanların,   psikiyatri uzmanı tarafından psiko–teknik değerlendirme testine tabi tutulması   gerekmektedir).

 

Başvuru   esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya   başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede   tamamlanamaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine   başvurunuz.

 

2521 SAYILI KANUN KAPSAMINDA VERİLEN YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ

 

HİZMETİN ADI

İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
  (EN GEÇ)

 

 
   

2521 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi

1.   Dilekçe,

İstenilen belgeler   tamamlandıktan sonra
  (7) İş Günü
  (Devir alacaklar için, dosya il dışında ise dosyanın gelmesini müteakip)

   

2. Sağlık   raporu,

   

3. T.C.   kimlik numarası,

   

4. Adli   sicil beyanı,

   

5. Son 6   ay içinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf,

   

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge   istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin   belirtilen sürede tamamlanamaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci   müracaat yerine başvurunuz.

 
 
2521 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SATICILIK BAYİİLİK BELGESİ 
 

HİZMETİN   ADI

İSTENİLEN   BELGELER

HİZMETİN   TAMAMLANMA SÜRESİ
  (EN GEÇ)

 
 

2521   Sayılı Kanun Kapsamında Satıcılık (Bayilik) Belgesi

1.   Dilekçe,

Tahkikat   ve belgelerin tamamlanmasını müteakip
  (7) İş Günü

 

2.   İşyerinin kendi mülkiyetlerinde bulunduğunu veya kiralandığını kanıtlayan   belge,

 

3. Silah   bulundurmasında ve satmasında bedeni ve ruhi bakımdan bir sakınca   bulunmadığına dair sağlık raporu,

 

4. Adli   sicil beyanı,

 

5. 2521   S.K. hükümlerine uymayı taahhüt ettiği ve doğacak kanuni sorumluluğu   üstlendiğine dair taahhütname,

 

6. T.C.   kimlik numarası,

 

7. Son (6)   ay içerisinde çekilmiş (2) adet vesikalık fotoğraf.

 

Başvuru   esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya   başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede   tamamlanamaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine   başvurunuz.

 
SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI
 
KEÇİÖREN
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
  HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 GIDA YARDIMI 1. Başvuru/Beyan Formu (ilk defa başvuru yapılıyorsa) 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa), 14 GÜN (Gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda)
2. Başvuru Dilekçesi  
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
4. Maaş Bordrosu (Hanede Sosyal Güvenceli çalışan birey varsa)
2 YAKACAK YARDIMLARI 1. Başvuru/Beyan Formu (ilk defa başvuru yapılıyorsa) 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa), 14 GÜN (Yakacak yardımının devamı için yapılan başvurularda)
2. Başvuru Dilekçesi  
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
4. Maaş Bordrosu (Hanede Sosyal Güvenceli çalışan birey varsa)
En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara bağlanır.Uygun bulunan başvurulurda yakacak yardımı teslimi,  vakfımızda yakacak sevkiyatı yaptığı tarihte yapılır
3 BARINMA YARDIMLARI 1. Başvuru/Beyan Formu (ilk defa başvuru yapılıyorsa) 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa), 14 GÜN (Kira yardımının devamı için yapılan başvurularda)
2. Başvuru Dilekçesi  
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
4. Maaş Bordrosu (Hanede Sosyal Güvenceli çalışan birey varsa)
5. Barınma ihtiyaç Raporu/Varsa hasar tespit Raporu/Kira Kontratı
4 DİĞER AİLE YARDIMLARI 1. Başvuru/Beyan Formu (ilk defa başvuru yapılıyorsa) 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa), 14 GÜN Diğer aile yardımının devamı için yapılan başvurularda)
2. Başvuru Dilekçesi  
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
4. Maaş Bordrosu (Hanede Sosyal Güvenceli çalışan birey varsa)
5 EĞİTİM YARDIMLARI 1. Başvuru/Beyan Formu (ilk defa başvuru yapılıyorsa) 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa), 14 GÜN (Eğitim yardımının devamı için yapılan başvurularda)
2. Başvuru Dilekçesi  
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
4. Maaş Bordrosu (Hanede Sosyal Güvenceli çalışan birey varsa)
6 ŞARTLI EĞİTİM YARDIMLARI 1. Başvuru/Beyan Formu (ilk defa başvuru yapılıyorsa) 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa), 14 GÜN (şartlı eğitim yardımının devamı için yapılan başvurularda)
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi 
7 ŞARTLI SAĞLIK YARDIMLARI 1. Başvuru/Beyan Formu (ilk defa başvuru yapılıyorsa) 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa), 14 GÜN (şartlı sağlık yardımının devamı için yapılan başvurularda)
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
 
8 ÖZÜRLÜ İHTİYAÇ YARDIMLARI 1. Başvuru/Beyan Formu (ilk defa başvuru yapılıyorsa) 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa), 14 GÜN (şartlı eğitim yardımının devamı için yapılan başvurularda)
2 Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi  (İlk defa başvuruluyorsa)
4. Medikal malzeme kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu 
5. Maaş Bordrosu (Hanede Sosyal Güvenceli çalışan birey varsa)
9 AFET DESTEK YARDIMLARI (Deprem,Yangın,Sel vb.) 1. Başvuru/Beyan Formu (ilk defa başvuru yapılıyorsa) 2 GÜN
2  Başvuru Dilekçesi  
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi 
4  Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.
10 TERÖR ZARAR YARDIMI 1. Başvuru/Beyan Formu (ilk defa başvuru yapılıyorsa) 7 GÜN
2  Başvuru Dilekçesi  
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi 
4. Terör zararı tespit tutanağı 
11 PROJE DESTEKLERİ GELİR GETİRİCİ PROJELER 1. Başvuru/Beyan Formu (ilk defa başvuru yapılıyorsa) 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa), 14 GÜN (proje destek yardımının devamı için yapılan başvurularda)
2. Proje hazırlama formatı
3. Proje başvuru formu
4.Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi
5. Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge, (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.)
Not: Proje destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karara bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve DayanışmaGenel Müdürlüğüne gönderilir.
13  2022 AYLIKLARI                                             YAŞLI AYLIĞI                                              ENGELLİ AYLIĞI                                       ENGELLİ YAKINI AYLIĞI 1. Başvuru/Beyan Formu (ilk defa başvuru yapılıyorsa) 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa), 14 GÜN (2022 engelli ve yaşlı aylıklarının devamı için yapılan başvurularda)
2- Engelli sağlık kurulu  raporu
3- Nufus cüzdanın önlü arkalı fortokopisi
4- İptal istemi ise feragat belgesi
4. Maaş Bordrosu (Hanede Sosyal Güvenceli çalışan birey varsa)
5- kısıtlı ise haksahibi vasilik belgesi
6- Anne baba  boşanmış ise velayet kararı
14 GENEL SAĞLIK  SİGORTASI 1. Başvuru/Beyan Formu (ilk defa başvuru yapılıyorsa) 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa), 14 GÜN (GSS devamı için ve GSS itiraz yapılan başvurularda)
2.Nufus Cüzdanı önlü arkalı fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa) 
15 EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK YARDIM PROGRAMI (EVEK) 1. Başvuru/Beyan Formu (ilk defa başvuru yapılıyorsa) 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa), 14 GÜN (EVEK yardımı programının devamı için yapılan başvurularda)
2.Nufus Cüzdanı önlü arkalı fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa) 
16  MUHTAÇ ASKER AİLESİNE YARDIM PROGRAMI (MAAY) 1. Başvuru/Beyan Formu (ilk defa başvuru yapılıyorsa) 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa), 14 GÜN (MAAY yardımı programının devamı için yapılan başvurularda)
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
17   ÖKSÜZ YETİM VE ASKER ÇOCUĞU  YARDIM PROGRAMI (ÖYAÇ) 1. Başvuru/Beyan Formu (ilk defa başvuru yapılıyorsa) 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa), 14 GÜN (ÖYAÇ yardımı programının devamı için yapılan başvurularda)
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
18 TÜBERKÜLOZ VE SSBE YARDIMI 1. Başvuru/Beyan Formu (ilk defa başvuru yapılıyorsa) 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa), 14 GÜN (TÜBÖRKÜLOZ ve SSBE yardımı programının devamı için yapılan başvurularda)
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
19 YABANCILARA YÖNELİK SOSYAL UYUM YARDIMI 1. Başvuru/Beyan Formu (ilk defa başvuru yapılıyorsa) 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa), 14 GÜN (SUY yardımı programının devamı için yapılan başvurularda)
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
20 EVDE BAKIM MAAŞI(EVEK) YARDIMI Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğün veya İlçe Sosyal Hizmet Merkezi tarafından başvurular alınmaktadır.  
21 SOSYAL EKONOMİK DESTEK(SED) YARDIMI Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğün veya İlçe Sosyal Hizmet Merkezi tarafından başvurular alınmaktadır.  
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede
 tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz
       
  İlk Müracaat Yeri                                                                                                           İkinci Müracaat Yeri:  
  İsim Emre ADAR
  Unvan : Vakıf Müdürü                                                                              Unvan                : Kaymakam 
  Adres Hükümet Konağı Cumhuriyet Mah. Savur. Sk. No:1
Keçiören/ANKARA                                                                            Adres                    : Cumhuriyet Mah. Savur. Sk. No:1
                                                                                                                                            Hükümet Konağı Keçiören/ANKARA
  Tel. 0312 356 52 48
  Faks                                                                                                                             Tel.                                                                  Faks                 :  
  e-Posta kecioren.sydv@hotmail.com
 
 
Keçiören Belediyesi